Agc'den Sarý Melekler'e Tam Destek

Manavgat'in Sesi - - GÜNDEM -

kdeniz Üniversitesi Hastanesi nde 15 yýldýr kesintisiz faaliyet gösteren 'Gönüllü Hasta Destek Grubu-Sarý Melekler: Sevginle Hayata Tutunuyorum' baþlýklý Avrupa Birliði Gençlik Projesi'nin tanýtýmý kapsamýnda Antalya Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Mevlüt Yeni'yi ziyaret etti.Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Atasoy'un da bulunduðu toplantýya, Sarý Melekler Grup Baþkaný Önay Köroðlu, 2. Baþkan Ayþenur Egemen, Nilgün Atar, Nuran Kaya Bal, Kamile Canan Öziþ katýldý. Toplantýda grubun gönüllü çalýþmalarý ve 'Sevginle Hayata Tutunuyorum' baþlýklý AB Projesi'nin içeriði hakkýnda bilgiler verildi.Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yaklaþýk 20 üye ile 15 yýldýr faaliyet gösterdiklerini belirten Sarý Melekler, daha önce dernek çatýsý altýnda çalýþýrken, derneðin fesh edilmesi sonucunda hastane ile sözleþme protokolü imzaladýklarýný belirttiler. Hergün 10-16 saatleri arasý düzenli nöbet sistemi ile çalýþtýklarýný belirten grup üyeleri, çocuk servisi, kemoterapi, ortopedi, genel cerrahi bölümlerinde hasta ve yakýnlarýna moral destekli ziyaretlerde bulunduklarýný, hasta ihtiyaçlarýný öðrenerek karþýlamaya gayret ettiklerini anlattýlar. Hastalara sevgiyle yaklaþmalarýnýn büyük moral etkisi oluþturduðunu belirten Baþkan Önay Köroðlu, hastanenin üçüncü katýnda oyuncaklarla dolu bir çocuk odasý bulunduðunu, hasta çocuklarla burada yakýndan ilgilendiklerini, hastalýðý bir süreliðine de olsa unutturduklarýný söyledi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.