Ýranlý Star Alanya'dan Arsa satýn aldý

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL -

merika'nýn Los Angeles þehrinde yaþayan Ýranlý pop yýldýzý Shahrum Kashani, Antalya'nýn Alanya ilçesinden arsa satýn aldý. Birçok ülkede yatýrýmlar yapan Kashani, Dubai'de verdiði konser sonrasý katýldýðý bir fuarda karþýlaþtýðý arkadaþýnýn daveti üzerine geldiði Alanya'da yatýrýmlarýna devam etmeyi düþündüðünü söyledi.Ýranlý süper star Shahrum Kashani, Alanya'ya geldi. Amerika Birleþik Devletleri'nde 10 albüm çýkaran ve Ýran'da süper star olarak kabul edilen Kashani, tam bir Türkiye aþýðý olduðunu söyledi. 25 yýl önce Ýstanbul'da da bir süre yaþayan ve buradan Amerika'ya giderek müzik hayatýna atýlan Kashani, geçtiðimiz yýllarda tatil için geldiði Bodrum'da bir ev satýn alarak annesi ve kardeþlerini bu eve taþýdýðýný anlattý. Ailesi halen Bodrum'da yaþayan Kashani, "Yeni Baþlangýç" adlý albümü öncesi tatilini ve hazýrlýklarýný Alanya'da sürdürme kararý aldý. Gold City Otel'e yerleþen Kashani, Dubai'de verdiði konser sonrasý katýldýðý fuarda tesadüfen karþýlaþtýðý arkadaþý Amir Bahmeni'nin davetlisi olarak Alanya'ya geldiðini söyledi. Buraya aþýk olduðunu ve hemen bir yatýrým yapmayý düþündüðünü belirten Kashani, Mahmutlar beldesinde bir arsa satýn aldý. Shahrum Kashani, "Yýllar önce Ýstanbul'da yaþadým, Amerika'ya gitmeden önce bulunduðum Ýstanbul'a hayran kaldým. Los Angeles'e yerleþtim ve ilk albümümle burada müzik piyasasýna giriþ yaptým. 10'ncu albümüm þu an piyasada ve 11'nci albümümün çalýþmalarý sürüyor. Dubai'de 10 bin kiþinin izlediði bir konser sonrasý bir fuara davet edildim. Burada Amir Bahmeni ile karþýlaþtým ve beni Alanya'ya davet etti. Alanya'nýn adýný daha önce duymuþtum ve aslýnda merak ediyordum. Daha sonra buraya gelme kararý aldým ve þu an Gold City Otel'de kalýyorum. Sevgili dostum Amir ile birlikte Mahmutlar beldesinde bir süre gezdim ve burayý tanýma fýrsatým oldu. Karar vererek bir arsa satýn aldým" dedi. Alanya'da arsa ve gayrimenkul üzerine yatýrýmlarýna devam etmeyi düþündüðünü belirten Kashani, 11 Eylül saldýrýsý ve gündemde olan Ýsrail-Ýran arasýnda yaþanan gerginlik hakkýnda ise, "Ben politikadan anlamam. Ben þarkýlarýmý aþk ve barýþ için söylerim" þeklinde konuþtu. Antalya ve Alanya'da bir dizi konserler vermeyi hedeflediðini de sözlerine ekleyen Kashani, bir süre daha Alanya'da kalacaðýný ve merak ettiði yerleri gezeceðini açýkladý.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.