Nelerin ticareti yapýlmaz?

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL - Mevlüt Özcan www.habervaktim.com

Konumuza þöyle bir soru ile baþlayalým: Müslümanlar Müslümana lazým olmayan þeylerin tiraretini yapabilirler mi? Gayet yerinde olan bu sualin cevabýný veriyorum: Ýslam’da ticaret meþrudur. Hatta hadis-i þerifte; “Rýzkýn onda dokuzu ticarettedir” buyurulmuþtur. Lakin ticareti yapýlmayacak þeyler de vardýr. * Sarhoþ eden içkilerin ticareti yapýlmaz. * Kumar aletlerinin ticareti yapýlmaz. * Ramazan ayýnda gündüzleri lokantalarda yemek satýþý yapýlmaz. * Kadýn ticareti yapýlmaz. * Para ticareti (faizcilik) yapýlmaz. * Din, iman ve ahlâk ticareti yapýlmaz. Muhammed bin Selam hazretleri çarþýlardan geçerken yüksek sesle þöyle seslenirmiþ: Ey çarþý esnafý! * Pazarýnýz bereketsiz; * Satýþýnýz fasid; * Komþunuz hasetçi olunca yeriniz ateþtir, dermiþ. Günümüzde böyleleri kaldý mý? Osmanlý Devleti zamanýnda oluþan ahilik, mesleki ve ahlaki bir kuruluþ olarak ortaya çýkmýþtýr. Ahilik mensuplarýndan bir ayakkabýcý , sattýðý bir ayakkabý için, “Normal kullanýldýðý takdirde iki sene gidebilir” dediði halde, dediði gibi çýkmaz da daha erken eskirse parasý iade ettirilirdi. Yabancý elçiler Müslüman Türk tüccarlarýnýn namus ve ahlâkýný övmekle betiremezlerdi. Bugünkü esnaf birliklerinin ahilikle ilgisi yok. Meslek odalarýnýn yaptýðý (istisnalar hariç) iki þey var: 1- Esnaftan aidat toplamak; 2- Devlet makamlarýnda rant kovalamak. Netice itibariyle günümüzde böylesi musibetlerle karþý karþýya kalýyoruz. Ýngiltere’de yayýnlanan “Sencery ” gazetesinde Eylül 1983 tarihinde çýkan bir makalede Osmanlý esnafý ile ilgili olarak þunlar yazýlmýþtý: “Osmanlý ülkesindeki dükkâncýlýk ve ticaret usulü kadar güzel bir usül baþka bir yerde bulunamaz. Sivas pazarýnda sergilenen gümüþ ürünlerini gözden geçirmek için gittiðimiz zaman bu durumu gözlerimizle gördük. Çarþýya gelen müþteri sergilenen mallarý seyreder. Satýcý ise diz çökmüþ ya da baðdaþ kurmuþ durumdadýr. Satýcý misafirperver bir ev sahibi imiþ gibi davranýr. Sonra sahbete baþlarlar. Konu sonra alýþveriþe gelir. Birdenbire alýþveriþten bahsedilirse bu ayýp sayýlýr. Müþteri malýn fiyatýný sorunca, ‘Ne münasip görürseniz onu verin’.Ýþte Türklerin ticari hayatý böyledir. Böyle kibarca bir iþ, dünyanýn hiçbir yerinde görülmez.” Ecdadýmýz böyle yaþadýðý halde biz bugünkü duruma nasýl düþtük. Sorgulanmasý gereken bir vaka.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.