Gebizli sakinlerinden Baþkan Süleyman Evcilmen'e: ‘Siz Zeytinköy'ün güneþisiniz'

Manavgat'in Sesi - - GÜNDEM -

uratpaþa Belediye Baþkaný Süleyman Evcilmen, Gebizli Mahalle Muhtarlýðý binasý önünde mahalle sakinleriyle buluþtu. Belediye Meclis Üyeleri Tevhide Öztürk, Yýlmaz Altun, Ali Er, Gebizli Mahalle Muhtarý Kenan Akbaba, çevre mahallenin muhtarlarý ile çok sayýda mahallelinin katýldýðý sohbet toplantýsýnda, Baþkan Evcilmen, Zeytinköy bölgesinde yapýlan çalýþmalarý anlattý ve mahalle sakinlerinin çeþitli konulardaki sorularýný yanýtladý. Zeytinköy Bölgesi'nin üç mahalleden oluþtuðunu belirten ve vatandaþlarýn alkýþlarý ile karþýlanan Muratpaþa Belediye Baþkaný Süleyman Evcilmen, "Gebizli Mahallemizde 2009 seçimlerinden sonra 12 km stabilize yol açtýk, 10 km asfalt ve 6 km kaldýrým yaptýk. Mahallenin sýnýrýnda Türkiye'nin en büyük Kültür Merkezi yapýlacak. Bölgenin Pazar ihtiyacýný karþýlamak için yakýn zamanda çok fonksiyonlu kapalý pazarýmýzýn temelini atacaðýz. Bu Kültür Merkezi ve kapalý pazarda, bölge esnafý ve vatandaþlar istihdam edilecek. Bölgenin geliþmesi ve kalkýnmasý için tüm olanaklarýmýzý seferber ettik. Bana soruyorlar. Neden Zeytinköy diye? Burasý geliþmeyi hak ediyor. Bizde bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Sizin yüzünüzü güler görmek, bizim mutluluðumuz. Bundan siz biz, Muratpaþa ve Antalya kazanýyor" dedi.Mahalle sakinlerinin, imar, yol, temizlik, numarataj, sivrisinek, ulaþým ve iþsizlik gibi konulardaki sorularýný yanýtlayan Muratpaþa Belediye Baþkaný Süleyman Evcilmen'e vatandaþlar büyük ilgi gösterdi. Mahalle toplantýsýna katýlan Zeytinköy Kalkýnma ve Dayanýþma Derneði üyeleri ile vatandaþlar, "Sizin baþarýlarýnýzý Zeytinköy artýk çok iyi biliyor. Mahallemizle ilgileniyorsunuz. Siz Zeytinköy'ün güneþisiniz. Yollar açýyor, parklar yapýyorsunuz. Anaokulu ve ilköðretim okulunun yapýmýna büyük destek verdiniz. Bu hizmetlerinizi tüm Zeytinköy halký biliyor. Þimdiye kadar hiçbir belediye baþkanýnýn bu kadar hizmet yaptýðýný görmedik. Gebizli, Doðuyaka ve Yeþildere Mahallelerine yapýlan hizmetler nedeniyle Muratpaþa Belediye Baþkanýmýz Süleyman Evcilmen ve ekibine çok teþekkür ediyoruz. Sizin sayenizde yüzümüz gülüyor" dedi. Gebizli Cami'sinin çevre düzenlemesi ile ilgili sorununun ekipler tarafýndan en kýsa sürede giderileceðini belirten Baþkan Evcilmen ile mahalle ve bölgenin sorunlarý üzerine sürekli görüþ alýþveriþinde bulunduklarýný belirten Gebizli Mahalle Muhtarý Kenan Akbaba, "Baþkan Evcilmen, Yas-ý Matem Orucu'nda mahallemizi ziyaret ederek onur kattý. Kendisine bizleri bu önemli günde yalnýz býrakmadýðý, her zaman yanýmýzda bulunduðu ve bölgenin geliþmesi yönünde seferber olduðu için teþekkür ediyoruz" dedi. Toplantý sonrasý Baþkan Evcilmen, mahalle sakinleri ile hatýra fotoðrafý çektirdi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.