Konut alacaklara uyarý

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL -

üketici Hukuku Enstitüsü Genel Baþkaný Hakan Tokbaþ, maketten konut satýþlarýnda tüketicilerin, maðduriyetle karþýlaþmamalarý için firma ismi ne kadar büyük olursa olsun banka teminat mektubu ya da satýþ sigortasý aramasý gerektiðini bildirdi. Hakan Tokbaþ, yaptýðý açýklamada, proje aþamasýndayken yapýlan konut satýþlarýnýn Türkiye'de büyük yaygýnlýk kazandýðýný belirtti. Fiyat avantajý saðlayan bu satýþlardan tüketicilerin maðdur olabileceðine dikkati çeken Tokbaþ, ''Firma ismi ne kadar büyük olursa olsun, banka teminat mektubu ya da satýþ sigortasýný mutlaka arayýn'' dedi. desinde belirtilen ''kampanyalý satýþlar''a tabi olduðunu belirten Tokbaþ, þöyle devam etti: ''Kampanyalý Satýþlara Ýliþkin Uygulama Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmeliðin 8. maddesinde de açýkça 'Satýcý veya saðlayýcý mal veya hizmeti teslim veya ifa edeceði tarihe kadar olan tüketicinin toplam ödemelerinin karþýlýðýný sigorta ettirmek veya banka teminat mektubu vermek zorundadýr' denilmektedir. Ayný yönetmeliðin 10. maddesine göre de konutlar için yapýlan kampanyalý satýþlarda, satýcýlarýn bakanlýða müracaat ederek 'kampanyalý satýþ izin belgesi' almasý zorunluluðu getirilmiþtir. Tüketicileri maðdur etmemek için yasa var ama uygulanmýyor. Büyük reklam kampanyalarýyla satýþ yapan firmalar dahi sigorta veya banka teminat þartýný yerine getirmemektedir.'' Denetim yetkisinin Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý'nda olduðunu belirten Tokbaþ, ''Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý, 'kampanyalý satýþ izin belgesi' olmadýðý halde maketten satýþ yapan firmalarý denetlemeli. Avantajlardan yararlanmak adýna maketten beðendiði evi alan binlerce aile maðdur olacak'' ifadelerini kullandý. Hakan Tokbaþ, maketten konut satýþý yapan firmalarca maðdur edilen tüketicilerin, firma ve kredi kullanmýþsa banka aleyhine dava açabileceklerini belirtti. Tokbaþ, ''denetim yükümlülüðünü yerine getirmediði için'' devletin de sorumlu olduðunu savunarak, tüketicilerin bu konuda Ýdare Mahkemesi'ne dava açabileceklerini sözlerine ekledi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.