0nline fatura öderken dikkat!

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL -

aturalarýnýn ödenmediðinin farkýna varan cep telefonu kullanýcýlarý faturama ödeme sitelerine sahte bir kredi kartý numarasý girince bu sitelerin aslýnda fatura ödemek için deðil kredi kartý bilgilerini çalmak için hazýrlandýðýný fark ettiler.Online ödenen cep telefonu faturalarý dolandýrýcýlarýn iþtahýný kabarttý. sikayetvar. com’a gelen þikayetlere göre; internetten cep telefonu faturasýný ödemek isterken dolandýrýlan kiþilerin sayýsý hayli fazla. Birçok kullanýcý cep telefonu faturalarýnýn ödenmediðini eve gelen borç kaðýdý ya da telefon hatlarýnýn görüþmeye kapatýlmasý ile öðreniyor. Ýþte sahte online fatura ödeme sitelerinin dolandýrýcýlýk yöntemlerini ortaya koyan Þikayetvar uzmanlarýnýn yaptýðý tespitler þöyle: “Dolandýrýcýlar çeþitli yöntemler ile sitelerini arama motorlarýnda ilk sýraya çýkarýyorlar. Daha sonra ‘ fatura öde’ gibi arama yapan cep telefonu kullanýcýlarýnýn karþýsýna bu siteler çýkýyor. Gsm operatörünüzü seçip kredi kartý bilgilerinizi girmeniz isteniyor ve sizde yapýyorsunuz. Günün her saatinde ödeme aldýklarýný belirten siteler belli bir süre sitede sizi bekletiyorlar. Daha sonra kart bilgilerini girmek için baþka bir siteye yönlendiriyorlar. Tüm kart bilgileri girilmesine raðmen bu siteler bir de 3d þifresini istiyorlar. Sözde 3d secure sayfasýna yönlendiriyor ama alakasý bile yok inceleyenler bu sitenin sahte olduðunu çok rahat anlayabilirler.Tüm bilgiler girildikten sonra faturanýz ödendi diyor fakat tamamen sahte. Çünkü bu iþlemleri gerçekleþtirirken tamamen sahte bilgiler ve kart numaralarý kullandýk ve faturamýzýn ödendiði söylendi. Böyle dolandýrýcý siteler tamamen kart bilgilerini toplamak amaçlý kurulmuþ ve cep telefonu kullanýcýlarýnýn kart bilgilerini çalýp kötüye kullanan siteler. Birçok kiþi faturasýný ödediðini düþünürken gelen borç ile adeta þok oluyor. Dolandýrýlmak için dikkat edin.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.