Naylon poþetler tarih oluyor...

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL -

Çevre Bakanlýðý, biyobozunur poþetlerin kullanýmýný yaygýnlaþtýrmak için marketlere bedava daðýtacak. Çevre Bakanlýðý naylon poþete savaþ açtý. Bakanlýk, naylon poþet yerine doða dostu biyobozunur poþetlerin kullanýmýný saðlamak için üreticileri, marketleri ve tüketicileri teþvik edecek. Çevre kirliliðine neden olmayan doða dostu poþetlerin kullanýmýný saðlamak için biyobozunur poþetlerin marketlerde bedava verilmesi, naylon poþetin ise parayla satýlmasý planlanýyor. Ancak tüketici ýsrarla plastik poþet isterse, onun bedelini ödemek zorunda kalacak.Çevre Bakanlýðý bu poþetlerin sponsorluðunu yaparak üreticilere ve marketlere destek vermeyi planlýyor. Bakanlýk, çevre kirliliði yaratmayan biyobuzunur poþetleri öncelikle mevcut firmalarýn üretmesini hedefliyor. Çevre Bakanlýðý firmalara biyobozulur poþet için maddi yardým da yapacak. Böylece tüketicilerin de teþvik edilmesi amaçlanýyor

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.