Antalya'nýn ilk taziye evi hizmete giriyor

Manavgat'in Sesi - - GÜNDEM -

Kepez Belediye Baþkaný Hakan Tütüncü, problemleri yerinde görmek ve hizmet taleplerini dinlemek amacýyla Güneþ Mahalle muhtarý Ahmet Deniz'i ziyaret etti. Baþkan Yardýmcýsý Ömer Ali Acar ve yatýrýmcý birimlerin müdürlerinin de eþlik ettiði ziyarette Baþkan Tütüncü, bölgeye yapýlan ve yapýlacak yatýrýmlarý anlattý. Alt ve üst yapý yatýrýmlarý yapabilmek ve imara uygun yapýlaþmayý baþlatmak amacýyla, bölgede ilk önce kapalý olan imarlý yollarý açtýklarýný söyleyen Tütüncü, tapusu verilen onlarca gecekonduyu sahiplerinin rýzasýyla yýkarak, mahallede 7 km yeni yol çalýþmasý gerçekleþtirdiklerini belirtti. Yeni yollarýn açýlmasýyla birlikte mahallede hýzlý bir deðiþimin baþladýðýna iþaret eden Tütüncü, tapu problemi çözülen gecekondularýn yerine, imara uygun modern binalarýn inþa edilmesi için de kat artýþý yaptýklarýný kaydetti. YENÝ YOL, KAT ARTIÞIYLA ÞEHÝRLEÞMEYÝ BAÞLATTIK Baþkan Hakan Tütüncü, yeni yol ve emsal artýþý çalýþmalarýndan sonra, bölgede modern ve kaliteli konutlarýn yükselmeye baþladýðýnýn altýný çizdi. Þehirleþmenin alt yapýsýný hazýrladýktan sonra, Güneþ Mahallesi'nin asfalt, kaldýrým ve yeþil alan taleplerini karþýladýklarýný anlatan Tütüncü, 22 bin km asfalt, 5 bin 379 km parke kaldýrým çalýþmasýný tamamlayarak, bölgede yaþayanlarý, konforlu ve kaliteli yollarla buluþturduklarýný ifade etti.Aþýrý yaðmurlar sonrasýnda bölgede yaþanabilecek su baskýnlarýný önlemek amacýyla, 1 km uzunluðunda drenaj kanal inþa ettiklerinin altýný çizen Tütüncü, bölgedeki asfalt, yeni yol açma, parke kaldýrým ve yeþil alan çalýþmalarýnýn bu yýl da devam edeceðinin altýný çizdi. GÜNEÞ'E KALICI BÝR ESER Kepez Belediye Baþkaný Tütüncü, daha sonra Muhtar Ahmet Deniz ile birlikte mahallede yapýmý tamamlanan Antalya nýn ilk taziye evinde incelemelerde bulundu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.