Otobüsü uçurumdan aldýk...

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL -

MHP Antalya Ýl Baþkaný Osman Çetin ve il Yönetim Kurulu Üyeleri Elmalý'da vatandaþlarla bir araya geldi. Eskihisar Köyü Düðün Salonu'nda 3 saat süren toplantýda il Baþkaný Osman Çetin, Basýndan Sorumlu Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yaþar, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri Þerafettin Ülker, Reþat Yýlmaz, Elmalý ilçe Baþkaný Mustafa Karagül, Elmalý Belediye Baþkaný Hüseyin Altýntaþ, Belediye Meclis Üyeleri ile yaklaþýk 200 Elmalýlý, büyükþehir yasasý ve 2B konularý üzerinde görüþ alýþveriþinde bulundu. 1999 yýlýnda Uçuruma yuvarlanmýþ ve kaptaný ölmüþ bir otobüs devraldýklarýný söyleyen Elmalý Belediye Baþkaný Hüseyin Altýntaþ, "Teþkilatým Allahýn izniyle tekrar aday gösterirse Ýlçemizde sorunlarý el birliði ile çözmeye devam edeceðiz" dedi. Elmalý Belediyesi'ni 14 milyon 250 bin TL borçla devraldýklarýný ve þuan o borcun 3 milyon 500 bin TL'ye düþürüldüðünü ifade eden Elmalý Belediye Baþkaný Hüseyin Altýntaþ, "Ýçme suyu problemini çözdük, 60 kiþinin çalýþtýðý arýtma tesisi kurduk, Hazýr Beton ve çakýl fabrikasý yaptýk. Toplam 22 milyon TL'lik bir yatýrým yaptýk. Nasýl bir Elmalý aldýk, nasýl bir Elmalý yaptýk. Bunun takdirini siz halkýmýza býrakýyorum" dedi. MHP Antalya Ýl Baþkaný Osman Çetin, "Bu yasayla köylerde imar problemleri, alt yapý sorunlarý, emlak vergileri ortaya çýkacak. Zaten köylünün elinde gelir yok. Her türlü hizmet için belediyeden izin istenecek, bütün bunlar nasýl iþleyecek. Biz bu yasanýn iþleyiþinin bile sorun olacaðý kaygýsýný taþýyoruz. Bundan dolayý bu yasanýn uygulanabilirliði mümkün deðildir" dedi. Biz millete hizmet ne þekilde ve nasýl daha iyi ulaþacaksa her zaman destekçisi oluruz. Ancak, bu sistem bizim ülkemizde iþlemez, bunun karþýsýndayýz. Size söyleyeceðim, yapamadýklarý hizmetin sorumlusu olarak muhalefeti gören, yaptýklarý hizmeti ise kendilerinden bilen bir iktidara itibar etmeyin" diye konuþtu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.