Ayný Anda By-pass ve Böbrek Nakli

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL -

ntalya'da kalp damarlarý týkalý olan iki diyaliz hastasý 52 yaþýndaki Orhan Akýn ve 67 yaþýndaki Emine Deke'ye özel bir hastanede ayný anda by-pass ve böbrek nakli yapýldý. Bu yöntemi dünyada ilk kez kendilerinin kullandýðýný belirten Organ Nakli Merkezi Baþkaný Prof. Dr. Alper Demirbaþ, "Bugüne kadar 22 hastaya bu yöntemi uyguladýk. Hastalar tek bir ameliyatla iki hayati hastalýktan kurtuldular" dedi. Antalya'da oturan iþçi emeklisi Orhan Akýn, 2001 yýlýnda diyabete baðlý olarak böbrek hastasý oldu. Ýlaç tedavisiyle yaþamýný sürdüren Akýn'ýn böbrekleri, 20 gün önce iflas etti. Diyalize girmeye baþlayan Akýn'ýn 52 yaþýndaki baldýzý Gülizar Ersu, eniþtesine böbreðini vermek için gönüllü oldu. Ýkili, nakil için Medical Park Organ Nakli Merkezi'ne baþvurdu. Yapýlan tetkiklerin ardýndan 3 çocuk babasý Akýn'ýn kalbe giden 2 damarýnýn týkalý olduðu ortaya çýktý. Doktorlar bunun üzerine ayný anda by-pass ve böbrek nakli yapýlmasýna karar verdi. RÝSKLÝ AMELÝYAT Medical Park Antalya Kalp Hastanesi Direktörü Prof. Dr. Hüseyin Okutan tarafýndan ameliyata alýnanOrhan Akýn'ýn ilk olarak kapalý olan damarlarý açýldý. Ardýndan hasta, uyandýrýlmadan organ nakli ekibine teslim edildi. Prof. Dr. Alper Demirbaþ baþkanlýðýndaki ekip, Gülizar Ersu'dan alýnan böbreði baþarýlý bir þekilde Akýn'a nakletti. Tek operasyonla iki önemli hastalýktan kurtulan Akýn, "Riskli bir ameliyattý ama çok baþarýlý geçti. Kendimi çok iyi hissediyorum. Baldýzýma ve doktorlarýma teþekkür ediyorum" dedi. 6 çocuk annesi Emine Deke de ayný yöntemle saðlýðýna kavuþtu. Antalya'nýn Alanya Ýlçesi'nde oturan Deke'ye 25 yýl önce þeker hastalýðý teþhisi konuldu. Deke'de 5 yýl önce de diyabete baðlý olarak kalp ve böbrek hastalýðý geliþti. Kalbe giden 3 damarý týkalý olan Emine Deke'yi birçok hastane 'masada kalýr' diyerek ameliyat etmek istemeyince aile Medikal Park Antalya Hastanesi'ne baþvurdu. Yapýlan tetkiklerin ardýndan Deke'de böbrek yetmezliðinin de baþladýðýný belirleyen doktorlar, ayný anda bypass ve böbrek nakli yapýlmasýna karar verdi. Emine Deke'nin 38 yaþýndaki oðlu Turgut Deke, annesine böbreðini vermek için gönüllü oldu. Geçen hafta ameliyata alýnan Emine Deke'ye önce by-pass ardýndan böbrek nakli yapýldý. Kendini yeniden doðmuþ gibi hissettiðini söyleyen Deke, "Saðlýðýma kavuþtuðum için çok mutluyum. Hem diyalizden hem de aðrýlarýmdan kurtuldum" diye konuþtu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.