MATSO'DAN Açýklama

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL -

anavgat Ticaret ve Sanayi Odasý Mayýs ve Haziran ayýna ertelenen oda organ seçimleri ile ilgili açýklama yaptý. MATSO Baþkaný Dr. Þükrü Vural tarafýndan yapýlan açýklamada,Gümrük ve Ticaret Bakanlýðýndan alýnan 7 Þubat 2013 tarih ve 794 sayýlý yazýda üyelerin faaliyet kodlarýna yönelik itirazlarýnýn deðiþtirilmesinin mümkün olmadýðý yer aldý. MATSO Baþkaný Dr. Þükrü Vural tarafýndan yapýlan açýklama þu þekilde;"Odalarda/Ticaret Borsalarýnda Mesleklerin Gruplandýrýlmasý Hakkýnda Yönetmeliklerin Geçici 3. Maddelerine istinaden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) oda/borsa üyelerinin faaliyet kodlarýný, meslek gruplarýný ve odalarýn/borsalarýn meslek gruplarýný tespit ederek 07.01.2013 tarihinde oda ve borsalara teblið etmiþtir.Ancak, bazý üyelerin meslek gruplandýrmalarýna iliþkin itirazlarýnýn saðlýklý bir þekilde incelenebilmesi için Þubat-Mart 2013 tarihinde yapýlacak oda/borsa organ seçimlerinin makul bir süre ertelenmesi, TOBB tarafýndan, Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý'ndan talep edilmiþtir. TOBB'un talebi ve Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý'nýn uygun görüþü çerçevesinde, 29.01.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanan 2013/4244 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile oda ve borsalarýmýzýn organ seçimleri Mayýs-Haziran 2013 tarihine ertelenmiþtir. Gümrük ve ticaret bakanlýðý'ndan alýnan 7 þubat 2013 tarih ve 794 sayýlý yazýda; 1-) Üyelerin faaliyet kodlarýna yönelik itirazlarýn deðerlendirilmeye alýnmasýnýn veya deðiþtirilmesinin mümkün olmayacaðý, 2-) Meslek gruplandýrmalarýna iliþkin vaki olmuþ itirazlar ile incelemelerde varsa saptanacak aksaklýklarýn deðerlendirilerek 25/02/2013 tarihine kadar sonuçlandýrýlmasý ve gümrük ve ticaret bakanlýðý'na bu çalýþmalar hakkýnda bilgi verilmesi, söz konusu deðerlendirme çalýþmalarý son- rasýnda kesinleþen sonuçlarýn en geç 07/03/2013 tarihine kadar itiraz sahiplerine, ilgili oda ve borsalara bildirilmesi gerektiði belirtilmiþtir"

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.