GATAB 'tan eðitime destek

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL -

ATAB ve Antalya Milli Eðitim Müdürlüðünce imzalanan ''Okullar Hayat Olsun'' protokolü çerçevesinde, Kemer ve bölgesindeki okullara destekler sürüyor. GATAB tarafýndan yarý yýl tatilinde Arslanbucak Mustafa Rüþtü Tuncer Ortaokulu ile Kemer Merkez Ortaokulu'nda yenileme çalýþmasý yapýldý. GATAB Baþkaný Yusuf Üras, yaptýðý açýklamada, eðitim öðretime her zaman destek verdiklerini, yarý yýl tatilinde de desteklerini sürdürdüklerini bildirdi. Yarý yýl tatilini fýrsat bilerek okullarda bazý tadilatlar yapýldýðýný kaydeden Üras, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: ''Öðrencilerimiz ve deðerli öðretmenlerimizin daha iyi þartlar altýnda eðitim ve öðretimlerine devam etmeleri amacýyla yarýyýl tatilinde okullarýmýzýn eksiklerini giderdik. Böylece tatil dönüþü, öðrenci ve öðretmenlerimiz için daha rahat bir ortam hazýrlamýþ olduk. Kemer bölgesindeki tüm okullarýmýzda bu hizmetimiz sýrasýyla devam edecek, bundan önce olduðu gibi bundan sonra da eðitime desteðimiz sürecek.'' GATAB ekipleri, Mustafa Rüþtü Tuncer Ýlköðretim Okulu'nda sýnýf ve koridorlara seramik taþ döþedi, Merkez Ortaokulu'nda ise sýnýf ve koridorlar boyandý.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.