Ýnternet Bankacýlýgýnda Dikkat Edilmeli

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL -

abit ve mobil internet kullanýmýnýn artmasýna paralel olarak internet bankacýlýðý hizmetlerini kullananlarýn sayýsý da her geçen gün artýyor. Bilgisayar korsanlarýnýn da bir günde milyarlarca TL iþlemin yapýldýðý internet bankacýlýðý hizmetlerini kendilerine hedef olarak çekiyor. Uzmanlar uzun emekler sonucu elde edilen birikimlerin birkaç saniyede çalýnmamasý için vatandaþlarý gerekli güvenlik önlemlerini almalarý konusunda uyarýyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.