Thy'den Ýçki Servisi Açýklamasý

Manavgat'in Sesi - - GÜNDEM -

ürk Hava Yollarý içki servisine iliþkin medyada çýkan haberlere iliþkin bugün bir basýn açýklamasý yaptý. Yapýlan yazýlý açýklamada yurtiçi uçuþlarda sadece business sýnýfýnda içki servisi yapýldýðý ve bazý iç sefer hatlarýnda talep azlýðý ve lojistik zorluklar nedeniyle servisin yapýlamadýðý belirtildi.Dýþ Hatlarda ki seferlerde ise 8 ülkede karþýlýklý olarak içki servisinin yapýlmamasýna iki yýldan bu yana çeþitli tarihlerde karar verildiði belirtilen açýklamada diðer ülkelere yapýlan uçuþlarda ikram uygulamasýnýn mevcut þekliyle devam edildiði bildirildi. Açýklamada þöyle denildi:" Türk Hava Yollarý yaptýðý atýlýmlar ve hizmet kalitesiyle son iki yýldýr Avrupa'nýn en iyi havayolu þirketi seçilmiþtir. Uçuþlarýmýzda verdiðimiz ikram Dünyanýn en iyi ikramý olarak kabul görmüþ, hizmet kalitemiz yolcularýmýzýn beðenisini kazanmýþtýr.Son günlerde uçuþlarýmýzdaki içki servisi ile ilgili yapýlan eleþtiriler üzerine uygulama hakkýnda bazý bilgileri paylaþmak ihtiyacý duyulmuþtur. Türk Hava Yollarý 98 ülkede, 183 dýþ hat ve 36 iç hatta uçuþ gerçekleþtirmektedir. Bu hatlardan bazýlarýnda aþaðýda belirtilen gerekçelerle uzun süredir içki servisi yapýlmamaktadýr. Yurtiçi uçuþlarda yapýlan ikram servisinde sadece business yolculara içki servisi yapýlmaktadýr. Yurtiçindeki 36 hattýn 20'sinde business kabin uygulamasý bulunmamaktadýr. Ýstanbul, Ýzmir, Antalya,Ankara, Bodrum ve Dalaman hatlarý dýþýndaki diðer hatlarda ise business yolcu ve içki talebi azlýðý ile lojistik zorluklar nedeniyle içki servis edilmemektedir. Dýþ hatlarda ise sadece 8 ülkede, ilgili ülkelerle yapýlan görüþmeler sonucunda gelen istek üzerine içki servisi yapýlmamasýna karar verilmiþti. Bu ülkelerin bayrak taþýyýcý havayolu þirketleri de uçuþlarýnda içki servisi yapmamaktadýr.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.