GÜNDEM Kadýnlar Þiddete Karþý dans edecek

Manavgat'in Sesi - - GÜNDEM -

ntalyalý kadýnlar, 14 Þubat Sevgililer Günü'nde sokakta dans ederek ' Kadýna Þiddeti' protesto edecek. Kadýna yönelik þiddet, 14 Þubat Sevgililer Günü'nde, tüm dünyada 1 milyar insanýn ayný anda dans edeceði "One Billion Rising" (Bir Milyar Ayaklanýyor) etkinliðiyle protesto edilecek. Dünyada ve Türkiye'de çok ciddi bir sorun olan kadýna yönelik þiddet, 14 Þubat'ta farklý bir etkinlikle protesto edilecek. Dünyanýn farklý metropol kentlerinde toplam 1 milyar kiþinin katýlmasý hedeflenen etkinlikte, kadýna þiddete karþý olan kadýn ve erkekler protestolarýný dans ederek ortaya koyacak. "Kadýna þiddete hayýr diyen" kadýnlar isyanlarýný dansla anlatacak. Dans provalarý yapan kadýnlar 'Burada eðlenmiyoruz, protesto için buradayýz' mesajýný veriyor. Her yaþ ve meslekten kadýnlar buluþup prova yapýyor. 14 Þubat Sevgililer Gününde hediye kabul etmeyen kadýnlar sokakta dans edecek. Sosyal medya aracýlýðýyla tüm dünyada örgütlenen kadýnlar Antalya'da da saat 12.00'de Cumhuriyet Meydaný'nda dans edecek.Antalya'da turistler de etkinliðe katýlacak. Antalya Kadýn Danýþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Nigar Duru, Cumhuriyet Meydaný'nda Antalyalý 2 bin 500 kadýnýn katýlýmýyla dans ederek þiddeti protesto etmeyi amaçladýklarýný söyledi. Etkinlikte dans edip þarkýlar söyleyerek, 'Erkek þiddetine son', 'Þiddete sýfýr tolerans' diye baðýrarak tepkilerini dile getireceklerini ifade eden Duru, "14 Þubat'ta kadýn dayanýþmasýný güçlendireceðiz. Sevgi gününde bizi öldüren sevgiye isyan edeceðiz" dedi. Duru, kadýnlarýn, Cumhuriyet Meydaný'nda Karadeniz, Antalya,Ankara ve Teke yöresinin oyunlarýyla dans edip halay çekeceklerini söyledi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.