Kuddusi Müftüoðlu, Hakemliði Býrakýp Siyasete Dönecek

Manavgat'in Sesi - - GÜNDEM -

inlandiya'nýn Alanya Fahri Konsolosluðu'na atanan üst klasman hakemi Kuddusi Müftüoðlu, bu yýlýn sonunda hakemliði býrakarak AK Parti'den Alanya Blediye baþkan adayý adayý olmaya hazýrlanýyor. Alanya 'da þehir plancýlýðý yapan deneyimli üst klasman hakemi Kuddusi Müftüoðlu, 2 yýl daha süresi olduðunu ancak, bu yýl sonuna doðru hakemliði býrakmak istediðini söyledi. Hakemlikte yaþ sýnýrýnýn 45 olduðunu belirten 43 yaþýndaki Müftüoðlu, "Normal þartlarda 2 yýl daha hakemlik yapabilirim ama bu yýlýn sonunda hakemliði býrakmayý planlýyorum" dedi. Alanya Belediye baþkanlýðý için 2009 yýlýnda Ak Parti'den aday adayý olduðunu hatýrlatan Müftüoðlu, þehir plancýsý olarak mesleði uyarýnca bu bölgedeki sorunlarý bildiðini anlatýrken, þöyle konuþtu: "Bu nedenle belediye baþkanlýðýný yapabilecek yetkinlikte olduðumu düþünüyorum. Özellikle çevremden, bazý arkadaþlarýmdan ve sivil toplum kuruluþlarýndan, yaptýðým çalýþmalardan dolayý böyle bir tavsiye var. Bunu deðerlendireceðim. Önümüzde biraz zaman var. Ýnþallah hayýr- lýsý olur. Tabi ki partimiz Ak Parti. Baþka bir partiyi zaten hiç düþünmedim." CUMA GÜNÜ RESEPSÝYON VERECEK Alanya Fahri Konsolosluðu'nun ofisini açtýðýný kaydeden Müftüoðlu þöyle konuþtu: "Bu çok gurur verici bir olay. Ocak ayý itibariyle görev yapmaya baþladým. 15 Þubat Cuma günü 17.00-19.00 saatleri arasýnda Alanya'da resepsiyon vereceðiz. Finlandiya'nýn Ankara Büyükelçisi Nina Vaskunlahti de resepsiyona katýlacak. Görev alaným Alanya, Manavgat, Gazipaþa, Akseki ve Ýbradý'yý kapsýyor. Alanya'da yaklaþýk 2 bin 500 Finlandiyalý yaþýyor. Ancak yaz aylarýnda bu bölgeye yaklaþýk 50 bine yakýn Finlandiyalý turist geliyor. Benim görevim de gelen turistlerin ihtiyaçlarýný gidermek, rehberlik etmek ve danýþmanlýk yapmak." Alanya'da tanýþtýðý ve sonradan Müslüman olarak 'Tuba' adýný alan eþi Finlandiyalý Pauliina ile 23 yýldýr evli olan Müftüoðlu'nun Verna, Meyra ve Hüseyin adlý 3 çocuklarý bulunuyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.