Kaymakam Ev Sevincini Paylaþtý

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL -

Gazipaþa Ýlçe Kaymakamlýðý yapýmý tamamlanan prefabrik evi yürüme engelli Üzeyir Yýldýrým adlý vatandaþa teslim etti. Gazipaþa Kaymakamlýðý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Barýnma Projesi kapsamýnda ihtiyaç sahibi vatandaþlarýn barýnma sorunlarýný çözmek amacýyla yaptýrýlan evlerden birisi daha tamamlandý. Korubaþý Köyü'nde ikamet eden Üzeyir Yýldýrým'ýn yapýmý tamamlanan prefabrik evini inceleyen Ýlçe Kaymakamý Muhittin Pamuk, barýnma projesi kapsamýnda ödeneði tahsis edilen 6 evden ilkinin tamamlandýðýný söyledi. Evi teslim edilen Üzeyir Yýldýrým'ýn engelli olmasý sebebiyle evine akülü tekerlekli sandalyesi ile rahat bir þekilde girip çýkabilmesi için engelli yolunun da proje kapsamýna dahil edildiðini belirten Kaymakam Pamuk, evine kavuþan Yýldýrým'a hayýrlý olmasýný diledi. Geriye kalan 5 adet prefabrik evin yapým çalýþmalarýnýn da baþlayacaðýný belirten Kaymakam Pamuk, "Bunlara ilave olarak barýnma projesi kapsamýnda 6 adet yeni prefabrik ev yapýmý ve 3 adet de ev onarým projesi hazýrlanarak Sosyal Yardýmlar Genel Müdürlüðüne sunduk. Evlerinin insan saðlýðý açýsýndan risk teþkil ettiði tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaþlarýmýza, barýnma yardýmlarýmýz devam edecektir" dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.