MATSO Ýle TEB Arasýnda Kredi Protokolü

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL -

mza törenine; Manavgat Ticaret ve Sanayi Odasý (MATSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Þükrü Vural ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hayri Güngör, Mehmet Kaplan, Ahmet Özden, Genel Sekreter Yaþar Sarý, Türk Ekonomi Bankasý (TEB) KOBÝ Bankacýlýðý Bölge Satýþ Müdürü Yeter Ulusoy, Manavgat Çarþý Þube Müdürü Kamber Göçmen, Manavgat Þube Müdürü Ali Galip Koçer ve Manavgat Çarþý Þube - KOBÝ Portföy Yöneticisi Murat Hayýt katýldýlar. Protokolü, MATSO Yönetim Kurulu Baþkaný Þükrü Vural ve Manavgat Çarþý Þube Müdürü Kamber Göçmen imzaladýlar. Ýmzalanan kredi protokolü, MATSO üyelerine düþük faizli kredi kullanma imkaný ve ayný zamanda 3 ay sonra ödeme imkaný saðlýyor. Taksitli Ticari Nakit Kredi kullanan MATSO üyesi KOBÝ'lerin geri ödemelerini 3 ay sonra baþlatýyor. Maksimum kredi vadesi 36 ay, maksimum kredi limiti 500.000 TL olan kredi fýrsatýndan faydalanan iþ yeri sahipleri, 'Ýþyerim Güvende Sigortasý' ile birlikte kredi komisyonlarýnda da indirim elde edebiliyorlar. MATSO Yönetim Kurulu Baþkaný Þükrü Vural, imza töreninde yaptýðý deðerlendirmede, " Ýlçe olarak ekonomik potansiyeli yüksek ve hareketli bir yapýya sahibiz. Bu hareketliliðin güçlendirilmesi ve devamý için kredilere de ihtiyaç bulunmaktadýr. Yatýrýmlarýn devamý, üretimin ve hizmetlerin sürdürülmesi, ekonominin çarklarýnýn daha hýzlý dönmesi için kredi kaynaklarý da gerekli. Yaptýðýmýz protokol, üyelerimize avantajlý kredi kullanma imkaný sunmaktadýr. Ýþletmelerin finansman taleplerine cevap veren bir kredi protokolü imzaladýk. Kredi kadar, kredinin doðru ve verimli bir þekilde kullanýlmasý ve artý deðere dönüþtürülmesi de son derece önemlidir. Turizm sezonu öncesi atýlan bu imzalar, ekonomimize olumlu yansýyacaktýr " dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.