Kadýnlar Þiddeti Dans Ederek Protesto Etti

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL -

160 ülkesinde kadýna þiddeti protesto etmek için ayný anda düzenlenen ' One Billion Rising' kampanyasýna Antalyalý kadýnlar da destek verdi. Cumhuriyet Meydaný'nda toplanan kadýnlar, 'Zincirleri Kýralým' adlý þarkýyla dans etti. Dünya üzerinde 1 milyar kiþinin katýlmasý beklenen eþ zamanlý etkinliðe Antalyalý kadýnlar da ilgi gösterdi. Cumhuriyet Meydaný'nda toplanan yaklaþýk 500 kadýn, dans etti. Ýzmir, Ýstanbul ve Ankara'da da ayný zamanda düzenlenen eylemin Antalya ayaðý, Antalya Kadýn Dayanýþma Merkezi ve Dayanýþma Derneði öncülüðünde Antalya Büyükþehir Belediyesi katkýlarýyla yapýldý. Antalya Kadýn Dayanýþma Merkezi ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Perihan Akay, projeyi kadýnlara anlattý. Evrensel bir dil olan dans ile ' kadýna karþý þiddete hayýr' demek için toplandýklarýný kaydeden Akay, "Herkes kadýnlarýn seslerini duysun. One Billion Rising hareketi kapsamýnda sesimizi duyuracaðýz. Türkiye'de birçok þehirde kadýnlar, günün þarkýsý eþliðinde çýðlýklarý durdurmak, ön yargýyý yýkmak, acýyý durdurmak için dans ediyor" dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.