Öðrenciler Radyo Günü'nü kutladý

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL -

ahçeþehir Koleji Manavgat'ta eðitim gören 5. Sýnýf öðrencileri Manavgat'ta yaklaþýk 21 yýldýr yayýn yapan Venüs Radyo'yu ziyaret ederek 13 Þubat Dünya Radyo Günü'nü kutladýlar. Bahçeþehir Koleji Manavgat Müdür Yardýmcýlarý Gülþah Enhoþ ve Þerafettin Avcý ile Türkçe öðretmeni Kamil Mülayim öðrencileriyle birlikte Manavgat Venüs Radyo Yönetim Kurulu Baþkaný ve RATEM (Radyo Televizyon Meslek Birliði) Bilim Teknik Kurulu Üyesi Doðan Sönmez'i ziyaret ederek radyo ile ilgili bilgiler aldýlar. Radyonun önemi, iþleyiþi, program yapýmý, reklam prodüksiyonu, spikerlik, radyo yayýncýlýðý ve seslerin kendilerine nasýl ulaþtýðý konularýnda Sönmez'e sorular sorarak merak- larýný giderirken radyoyu tanýma fýrsatý buldular. Bahçeþehir Koleji Manavgat Okul Aile Birliði Baþkaný Adnan Daðdelen ile yönetim kurulu üyeleri Ayþen Hancýoðlu, Oksana Rybinina Þahin ve Alper Tunga Nuri Çimen'in de kendilerini ziyaret etmelerinin sürpriz olduðunu ifade eden Sönmez, kendilerine bundan büyük bir mutluluk duyduðunu dile getirerek teþekkür etti. Radyonun, günümüzde dünya nüfusunun yüzde yaklaþýk 95'ine ulaþabildiðini, dünyanýn en yaygýn kullanýlan kitle iletiþim aracý olduðunu; eðitimin, toplumsal tartýþmanýn, düþünce özgürlüðünün taþýyýcýsý ve ayný þekilde, doðal afet zamanlarýnda bilginin hayati kaynaðý olarak, radyoyu kutlamak amacý ile UNESCO'nun 2011 yýlýnda, 13Þubat'ý Dünya Radyo Günü ilan ettiðini ifade eden Sönmez, RATEM ile ilgili bilgiler de verdi. Bir önceki dönem RATEM Haysiyet Kurulu Üyeliði yapan ve halen RATEM Bilim Teknik Kurulu Üyesi olan Doðan Sönmez; RATEM'in radyo televizyon yayýncýlýðýnýn sorunlarýna kalýcý çözümler üretmek, 5846 Sayýlý Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan kaynaklanan haklarýn takibi ve korunmasý amacýyla 2001 yýlýnda kurulduðunu kaydetti. Kuruluþunu takiben RATEM'in, çok yoðun bir program çerçevesinde hýzla harekete geçerek koymuþ olduðu hedeflerin gerçekleþtirilmesi için gerekli çalýþmalarý yürütüp radyo televizyon yayýncýlarýný ayný çatý altýnda birleþtirdiðine dikkat çeken Sönmez; "RATEM, Gerçekleþtirdiði proje faaliyetlerle kýsa sürede sadece üyelerinin deðil, hem ulusal hem de bölgesel ve yerel yayýncýlarýn desteðini alarak tüm yayýncýlýk sektörünün sesi olmayý baþardý. Ülkemizde, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna karasal ortamda yayýn yapmak üzere lisans baþvurusunda bulunan 23 ulusal, 16 bölgesel ve 213 yerel olmak üzere toplam 252 televizyon kuruluþu ile 36 ulusal, 102 bölgesel ve 952 yerel olmak üzere 1090 radyo kuruluþu var." diyerek bu radyo ve televizyon kuruluþlarýndan 806'sýnýn RATEM üyesi olduðunu söyledi. Ziyaret sonrasý bir açýklama yapan Bahçeþehir Koleji Manavgat Müdür Yardýmcýsý Þerafettin Avcý ise, öncelikle tüm radyocularýn Dünya Radyo Günü'nü kutladýklarýný dile getirerek; "Bu tür ziyaretleri deðerler eðitimi kapsamýnda gerçekleþtiriyoruz. Gelecekte toplumumuzu temsil edecek nesiller olan çocuklarýmýza öncelikle deðerleri öðretmek istiyoruz. Bizler zamanýnda çocukluðumuzda radyolar ile büyüdük ve radyoyu seven bir nesiliz. Ben halen günlük olarak fýrsat buldukça radyolarý sürekli dinliyorum. Çocuklarýmýza da derslerimizde radyo ve televizyon ile ilgili eðitimler veriyoruz. Bu kapsamda ayný zamanda eðitici bir gezi oldu. Çocuklarýmýzýn sorularý ve kendilerine verilen bilgiler oldukça eðitici ve bilgi açýsýndan doyurucu oldu." diye konuþtu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.