GÜNDEM Hastaneye baþvurularýn dörtte biri acile

Manavgat'in Sesi - - GÜNDEM -

aðýl, son zamanlarda acil servislerle ilgili basýna yansýyan haberler konusunda açýklamalarda bulundu. Acil servislere mevsime baðlý baþvurularýn arttýðýný, ancak bu birimlerde genelde büyük yoðunluk yaþandýðýný dile getiren Çaðýl, bunun farklý sebeplere baðlý olduðunu söyledi.Yapýlan iyileþtirmelere raðmen saðlýk binalarýnýn artýk kapasiteyi kaldýramamasýndan kaynaklanan sorunlar olduðunu anlatan Çaðýl, “Saðlýk kurumlarýnýn fiziki imkanlarýnýn geniþletilmesi için þehir hastaneleri gibi çok büyük projeleri oluþturmaya çalýþýyoruz. Bu süreç alacak ama bazý düzeltmelerle hizmeti daha da iyileþtirmeye devam edeceðiz” dedi. "GEREKSÝZ BAÞVURU ÇOK" Çaðýl, vatandaþlarýn acil servisleri çoðu zaman gereksiz meþgul ettiðini bildirerek, “Acillerden hizmet almaya gelenler arasýnda gün içinde polikliniklerde muayene olabilecek çok sayýda vatandaþ bulunuyor. Biz bunlarý geri çeviremiyoruz. Acile kadar gelen vatandaþýmýza hizmet etmek zorundayýz ancak o vatandaþýmýz gerçekten durumu acil olanlarýn iþlemlerinin uzamasýna ve gecikmelere sebep olabiliyor” dedi. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Baþkaný Hasan Çaðýl, acil servislerin doðru bir þekilde kullanýlmasý için vatandaþlardan sadece reçete yazdýrmak ya da ertesi gün yaptýrabilecekleri iþlemler için acilleri deðil poliklinikleri tercih etmelerini istedi.“Acillerde saðlýk personelinin ilgisizliðinden ziyade mekansal zorluklardan þikayetlerin dile getirildiði”nin belirtilmesi üzerine Çaðýl, “Elbette. Çünkü gerçekten acillerdeki tüm saðlýk personelimiz görev saatleri içinde yerinde, hastalarýn ihtiyaçlarýný karþýlamaya çalýþýyor ama fiziki yetersizlikler ve iþ yükünün çok artmýþ olmasý maalesef bazý istenmeyen olaylarýn ortaya çýkmasýna neden oluyor” diye konuþtu. saðlýk bakanlýðý hastanelerine günlük baþvurularýn yüzde 25'ini acil servis için baþvurularýn oluþturduðu bilgisini veren Çaðýl, “Yüzde 25 acil vakalarýn deðil acili kullananlarýn oranýdýr. Bu çok büyük bir rakam böyle bir acil oraný yok. Yaptýðýmýz incelemelerde acili kullanmasý gerekenlerin oranýnýn çok daha az olduðunu görüyoruz” ifadelerini kullandý. konuþtu. ÞEHÝR HASTANELERÝ Çaðýl, çok sayýda ilde kurulacak þehir hastanelerinin hem acil hem de diðer saðlýk hizmetlerinin sunumunda büyük rahatlama saðlayacaðýný, daha geniþ ve ferah mekanlar oluþturulacaðýný söyledi. Yirminin üstünde proje olduðunu kaydeden Çaðýl, þehir hastaneleri dýþýnda, Saðlýk Bakanlýðý'nýn kendi imkanlarýyla inþa edilecek yeni hastaneler ve hizmet alanlarýnýn geniþletilmesiyle mekansal sorunlarýn çözümlenmeye çalýþýldýðýný belirtti.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.