Sevimçok'a Ýl Emniyet Müdürü'nden Ýade-i Ziyaret

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL -

ntalya Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði Baþkaný Abdullah Sevimçok'a iade-i ziyarette bulunan Antalya Ýl Emniyet Müdürü Mustafa Saðlam'ý AESOB Baþkaný Abdullah Sevimçok ve Yönetim Kurulu üyeleri karþýladýlar. Oldukça samimi bir ortamda geçen ziyaret sýrasýnda Baþkan Sevimçok ziyaretten dolayý duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Antalya Ýl Emniyet Müdürü Mustafa Saðlam ise esnafýn çok önemli bir kesim olduðunu ve þehrin asayiþi adýna Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði'nin emniyet güçleri ile iþbirliði içerisinde çalýþmasý gerektiðini vurguladý. Geçtiðimiz günlerde imzalanan ve Trafikte bulunan araçlarýn gereksiz yere korna çalarak gürültü kirliliði yaratmasýný önlemek amacýyla hayata geçirilen projeden oldukça ümitli olduðunu da söyleyen Saðlam, bu konuda AESOB üyelerinden tam destek beklediklerini söyledi. Saðlam, projenin baþarýya ulaþabilmesi için AESOB'a baðlý Antalya Þoförler ve Otomobilciler Odasý, Servisçiler Odasý ve Halk Otobüsleri Odasý üyelerinin bu konuda daha hassas ve duyarlý olmalarý gerektiðinin altýný çizerek proje sayesinde hep birlikte þehirdeki gürültü kirliliðinin de önüne geçeceklerine inandýklarýný söyledi. Biz çok geniþ ve duyarlý bir aileyiz AESOB hakkýnda bilgi veren Baþkan Sevimçok ise emniyetle her zaman her konuda iþ birliði içerisinde olduklarýný ve olacaklarýný bundan dolayý da mutluluk duyduklarýný dile getirdi. Gündoðmuþ'tan Kaþ'a kadar toplamda 88 Bin esnafý temsil ettiklerini de belirten Baþkan Sevimçok, "Biz çok geniþ ve duyarlý bir aileyiz. Esnaf kýsmý her zaman için devletini ve milletini düþünür, kanun ve nizamlara uyar. Þehrin asayiþi içinde her daim emniyet güçleriyle birlikte el ele çalýþýr" diye konuþtu. Ziyaretin ardýndan Baþkan Sevimçok Antalya Ýl Emniyet Müdürü Mustafa Saðlama fincan takýmý hediye etti.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.