Manavgat Polisi hýrsýzlara aman vermiyor

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL -

yesi olduðumuz ulusun varlýðýný sürdürmesi ve ilerlemesi için diðer bireylerle birlikte çalýþmaya ve çalýþmanýn bilincinin diðer kuþaklara aktarmaya Milliyetçilik ( Ulusalcýlýk) denir. Esas ýrk deðil kültürdür. Milliyetçilik yada diðer adýyla ulusalcýlýk bireylerin ait olduklarý milletin varlýðýný ve birliðini sürdürmesi ve yüceltmesi için diðer bireylerle ortak çalýþma dilimine sahip olmasýdýr. Millet ayný dili konuþan ortak bir geçmiþi olan ve gelecekte birlikte yaþama duygusuna sahip olan insan topluluklarýna denir. Milliyetçilik kendi Milletini ve kültürünü yaþatmak ve onu yüceltmek için yapýlan çabalar ve benimsenen ilkelerdir. Her milletin baðýmsýz olarak kendi devletini kurmasýdýr. Her Milletin kendi kendi yönetmesi ve egemenliðin Millete ait olmasýdýr. Her Milletin kendi dilini, yurdunu, sanatýný ve kültürünü yaþatmasýdýr. Ne mutlu Türküm Diyene ! sözü Atatürk Milliyetçiliðini en güzel þekilde açýklamasýdýr. Þimdi Baþbakanýmýz Mardin / Midyat ta ki konuþmasýnda Milliyetçiliðe karþýyýz diyor. Ne demek istediðini bir türlü anlayamýyoruz. Hal bu ki Ülkemizdeki her partinin ilkelerinde Atatürk Milliyetçiliði ön planda tutulmuþtur. Milliyetçi olmak demek bölücü olmak mý demek. Bunun açýklanmasý gerekiyor. Þimdi de terör örgütü yanlýsý tutumu ile bilinen bazý partilerde sanki terörist yanlýsýnýn baþý ile görüþülünce her þeyin biteceði ve barýþýn geleceðini sanýyorlar. Türkiye de savaþ mý varda neyin barýþý olacak. Türkiye Cumhuriyetinin birliðine bütünlüðüne kast eden askerlerimizi þehit eden karþýmýzda bir terör örgütü var. Halka iyi görünmek içinde bu barýþ sürecini terör örgütü baltalarsa, bu örgütüne karþý olacaklarmýþ, Bunlar daha önce karþý deðimliydi de þimdi mi karþý olacaklar. Bilmiyorlar ki terör örgütü zor durumda kendi zaman kazandýrmaya çalýþýyor. Terörist baþý ile Devletin görüþmesi onu tanýmak anlamýna gelmektedir. Buda terör örgütünü yasallaþtýrýr. Unutmayalým Devlet teröristlerle pazarlýk masasýna oturamaz. Bu Devletin acizliðini gösterir. Millet olarak bu vatan uðruna evlatlarýmýzý boþuna mý þehit verdik. Madem bu terörü önlemek istiyorlar, bunun için köklü önlemler gerekmektedir. Bunlar ne olabilir ; 1 - Diplomatik önlemler 2- Anti terör üst önlemler 3- Ýstihbarat önlemleri 4- Ekonomik önlemler 5- Askeri önlemler 6- Kültürel ve politik önlemler Bu günlerde okuduðum bir kitap var. Her þeye geniþ bir þekilde deðiniyor. Kitabýn adý " PKK Neden Bitmedi. Nasýl Biter" yazarý ise Prof. Dr. Ümit Özdað. Herkesin bu kitabýný okumasýný tavsiye ediyorum. Ýþte böyle köklü çözümler gerekmektedir. Millet olarak bu terör illetinden kurtulmak dileði ile saygýlar ve sevgiler.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.