GÜNDEM Bu hatayý sakýn yapmayýn!

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL -

skiþehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Týp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Ýlham Sabuncu, açýk havaya çýkarken cilde parfüm sýkmanýn, ciltte kalýcý lekelere yol açabileceði uyarýsýnda bulundu. Prof. Dr. Sabuncu, parfümün doðrudan tene sýkýlmamasý gerektiðini ve içeriðindeki maddelerin iyi bilinmesi gerektiðini söyledi. Parfüm sýkýlan cildin, güneþe maruz kalmamasý gerektiðine dikkati çeken Prof. Dr. Sabuncu, þöyle devam etti: “Parfümü güneþ ýþýðý görmeyen, kulak arkasý ile el bileklerinize veya giysilerinize sýkýn. Yüz ve boyun bölgesi, güneþe maruz kalan alanlar olduðu için açýk havaya çýkýlacaðý zaman asla bu bölgelere parfüm sýkmayýn. Parfüm, doðru kullanýlmadýðý zaman ciltte deri döküntüsü, kaþýntý gibi alerjik reaksiyonlara, bazý parfümler ise uzun zaman diliminde kahverengi lekelere neden olabilir. Parfüm yüze doðru sýkýldýðý zaman solunmasý halinde ise hassas kiþilerde astým krizi, solunum bozukluklarý ve öksürüðe, gözlerde alerjiye zemin hazýrlanmýþ olur. Özellikle astým, migren veya alerjisi olanlar, parfümden uzak durmalý.” TAKLÝT PARFÜMLERDE 'KANSER' TEHLÝKESÝ Prof. Dr. Sabuncu, orijinal olmayan taklit parfümlerin kullanýlmasýnýn, olumsuz sonuçlara yol açabileceðini anlattý. Orijinal parfümlerin piyasaya sürülmeden önce birçok testten geçirildiði ancak taklit parfümler için bunun geçerli olmadýðý bilgisini veren Prof. Dr. Sabuncu, þunlarý kaydetti:“Taklit parfümlere eklenen bazý maddeler, ciltte kalýcý hasarlara neden olabilir. En çok kullanýlan kimyasallardan biri parabendir. Bu madde, parfümün kokusunun kalýcýlýðýný saðlamaktadýr. Bazý Avrupa ülkelerinde, parfümlerde paraben kullanýlmasý yasaklanmýþtýr. Paraben, ciltte tahriþ ve egzamaya neden olduðu gibi kanserojen etkisi bulunduðu da tartýþýlmaktadýr. Bu yüzden taklit parfüme itibar edilmemeli, kullanýlmasý halinde ise kesinlikle cilde deðil, giysilere sýkýlmalýdýr. ” Prof. Dr. Sabuncu, parfümlerin son kullanma tarihlerine bakýlmasý, eskiyen parfümlerin kesinlikle kullanýlmamasý, terli ve kirli vücuda parfüm sýkýlmamasý uyarýlarýnda bulunarak, “temiz vücut, az parfüm” ilkesinin benimsenmesi gerektiðini sözlerine ekledi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.