MHP Ýl Kadýn Kollarý Medya Ýle Tanýþtý

Manavgat'in Sesi - - GÜNDEM -

Milliyetçi Hareket Partisi Antalya Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný basýn mensuplarýnýn karþýsýna çýktý. MHP Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Havva Karakullukçu ve ekibi, düzenlenen basýn toplantýsýyla kamuoyuna tanýtýldý. Toplantýda konuþma yapan MHP Ýl Baþkaný Osman Çetin, "Bu kutlu yolda yürürken, bize en büyük güç tabiî ki, kadýnlarýmýz olacaktýr" dedi. Mahalli idareler seçiminin tüm yurtta olduðu gibi Antalya'da da sýnav niteliði taþýdýðýný bu nedenle Milliyetçi Hareket Partisi mensuplarýnýn hazýr olup, seçimlerde baþarýlý olmak için, güçlü bir þekilde kenetlenerek savaþýna baþladýðýný söyleyen Ýl Baþkaný Çetin, "Teþkilatlarýmýzda bunun için gerekli kadrolar ve birikim tam manasýyla mevcuttur. Bu mevcut teþkilat yapýsýyla da aday belirleme çalýþmalarýna hýzlý bir þekilde devam etmekteyiz. Özellikle büyükþehirdeki iki dönemdir yaþanan aksaklýklar, yanlýþlýklar,seçim zamanýndaki vaatlerin boþ çýkmasý Antalyalýnýn sabrýný taþýrmýþ olup,sabýrsýzlýkla seçimi ve sandýklarý beklemektedir." diye konuþtu. Kadýnlarýn MHP'nin siyasi tarihinde her zaman yanlarýnda olduðunu belirten MHP Ýl Baþkaný Osman Çetin, "Kadýnlarýmýz hep yanýmýz olmuþ ve gönüllerimizde Asenalarýmýz olarak yer almýþtýr. Milli mücadelede milli teþkilatlar kurarak çalýþmalar yapmýþlar, cepheye silah taþýmýþlar ve vatanýn kurtulmasý için erkeklerle beraber savaþmýþlardýr. Ýl Kadýn Kollarý Baþkanýmýz Havva Karakullukçu ve ekibi bu kutlu davada bize yol arkadaþlýðý yapacaktýr. Kendisine ve ekibine hayýrlý olmasýný diliyorum. Artýk hesap vakti gelmiþtir. Muratpaþa, Kepez, Konyaaltý, Aksu, Döþemealtý ve doðusundan batýsýna tüm ilçeler Milliyetçi Hareketi beklemektedir. Biz de bunun vebalini iyi bilmekte ve bu sorumlulukla hareket etmekteyiz.Bu hýrs,bu inanç,bu beceri,bu bilgi bizde mevcut olup tam kadro olarak,MHP'lilerin ve tüm Antalyalýlarýn emrindeyiz. Büyükþehir bizi bekliyor, Antalya bize inanýyor,bizi istiyor. Biz buna hazýrýz ve inancýmýz tamdýr." dedi. MHP Kadýn Kollarý Baþkaný Havva Karakullukçu ise þöyle konuþtu; "1957 yýlýnda Ankara'da doðdum.1976 yýllarýnda Gazi Eðitim Enstitüsünde öðrenim gördüm.Ancak o yýllarda okullarýn kapalý olmasý nedeniyle mezuniyet sýnavlarýný Bursa Eðitim Enstitüsünde tamamladým.Öðrencilik dönemimde ve sonraki yýllarda ülkücü hareketin içinde olmaktan daima onur ve gurur duydum.Memuriyet hayatýma TRT de baþladým ve oradan da emekli oldum.Çalýþma yýllarýnda da mücadelemizi Türk Haber Sendikasý çatýsý altýnda devam ettirdim.Ankara'da bulunduðum yýllarda da Türki Cumhuriyetleri ülkelerinden gelen öðrencilerin uyum çalýþmalarýna katýldým,onlara ev sahipliði yaptým.18 yýldýr Antalya'da yaþamaktayým.Evliyim 2 çocuk sahibiyim. Bugün içinde bulunduðumuz durumu idrak edemeyecek hiçbir ferdimizin bulunduðunu zannetmiyorum.Yýl 1915 dört bir yaný kuþatýlmýþ,teslim alýnmaya çalýþýlmýþ bir ülke. MUSTAFA KEMAL PAÞA önderliðinde kadýný ve erkeðiyle vataný savunmaya çalýþan Çanakkale' de destanlaþan bir milletiz.O yýllarda yaklaþýk ikiyüzellibin þehit ve bir büyük kurtuluþ mücadelesi verdik.Bugünde durum yine ayný .O yýllardaki Müttefik devletler denilen þer ittifaký adým adým uygulamaya koyduðu yeni bir ittifakla kuzey Afrika'yý,ortadoðuyu ateþ topu haline getirip,bizi de yavaþ yavaþ teslim almaya çalýþmaktadýr.Niyet yine ayný,haçlý zihniyeti,emperyalist emeller.Sinsice Türk Milletinin kollarýný budayýp ,onu tarih sahnesinden silmenin çalýþmasý içindeler.Þimdi ise Türklük gururunu,þuurunu ayaklar altýna almaya çalýþan bir iktidar var karþýmýzda.Milli birlik ve kardeþlik açýlýmý adýný verdikleri proje ile Türklüðe olan hýnçlarýný iyice gözler önüne serdiler.Vatanýný seven tüm milliyetçi ve vatansever kadrolarý birer birer tasfiye ederek kimlerin emrinde olduklarýný çekinmeden ifþa eder hale geldiler.Ülkemiz üzerinde oynanan oyun çok korkunçtur.Vatanýný seven bütün fertlerin bu tehlikeli gidiþe dur diyebilmesi için kalbindeki sese kulak vermesi zaruridir.Hepimizin bildiði gibi ülkemizde ayaklar altýna alýnmamýþ hiçbir deðer kalmamýþtýr." Dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.