GÜNDEM Topuklu ayakkabý giyenlerde oluyor

Manavgat'in Sesi - - GÜNDEM -

zellikle kadýnlarda 30’ lu yaþlardan sonra artan, ayak baþparmaðýnda çýkýntý ile karakterize olan halluks valgus sorunu dar ve yüksek topuklu ayakkabý giyenlerde daha sýk görülüyor. Ayak baþparmaðýnda çýkýntý, ayakta aðrý ve ayakkabý giymekte zorlukla kendini gösteren halluks valgus, baþparmaðýn 1. tarak kemiði üzerinde 2. parmak tarafýna açýlanmasý ile geliþiyor. Sorunla beraber tarak kemiði ve parmak eklemindeki yapýlarda uzama görüldüðünü belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmaný Prof. Dr. Þeref Aktaþ, baþparmaktaki kemik çýkýntý ve eklemdeki þekil bozukluðu nedeniyle baþparmaðýn yük taþýma fonksiy- onunun azaldýðýný söyledi. Yüksek topuklu ayakkabýlarýn hastalýðýn geliþiminde rol oynadýðýný vurgulayan Prof. Aktaþ, ancak deformitenin yüksek topuklu ve dar uçlu ayakkabý giymeyenlerde de görülebildiðine dikkat çekti. Halluks valgus geliþiminde etkili olan faktörleri anlatan Prof. Aktaþ, deformite ile ilgili sorularý yanýtladý: • Aile hikayesi vardýr. Halluks valguslu hastalarýmýzýn büyük kýsmýnda aile büyüklerinde de bu hastalýk görülür. • Dar yüksek ökçeli ayakkabýlar bir kýsým hastada geliþimde rol oynarken bir grup hastada ise devamlý spor ayakkabýsý gibi rahat ayakkabý giyimine raðmen de hastalýk görülebilmektedir. • Aþil tendonu kýsalýðý olanlarda hastalýk daha sýk görülmektedir. • Ayaðýn ileri düzeyde içe basmasý, düztabanlýk da halluks valgus ve diðer parmak þekil bozukluklarýna neden olabilmektedir. • Eklemlerde gevþeklik ve aþýrý hareket olduðu durumlarda da sorunu görmekteyiz. Fizik Muayene son derece önemli olmakla beraber radyolojik muayene de yapýlýr. Böylece sorunun derecesi saptanýp uygulanacak operasyonun tipine karar verilir. Burada doðru karar vermek, sonradan deformitenin tekrarlamasýný engellemek açýsýndan çok önemlidir. Ýlk tedavi seçeneði ameliyat deðildir. Tedavide; • Önü geniþ rahat ve yumuþak ayakkabýlar, • Parmak arasý makara, • Halluks valgus gece ateli, • Ayak arký düþük olan hastalarda ortopedik tabanlýk kullanýmý önerilir. Tüm bu yöntemlere raðmen aðrýsý devam eden hastalarda cerrahi tedaviye baþvurulur.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.