Gýdada ‘helal’ numaralarý!

Manavgat'in Sesi - - GÜNDEM -

elal Gýda Denetim veSertifikalandýrma Merkezi’ne son iki yýlda 287 baþvuru yapýldý ancak 3’ü sertifika alabildi Türkiye’de bir çok firma ürünlerinin ‘ helal’olduðunu kanýtlamak için sertifika almak istiyor. Ancak bu sertifakanýn alýnabildiði sadece 3 adres bulunuyor. Bunlar TSE, GÝMDES ve HEDEM. Helal sertifkasý veren ‘Helal Gýda Denetik ve Sertifikalandýrma Merkezi’den (HEDEM) ise son 3 yýl içinde sadece 3 firma sertifika alabildi. 284 firmanýn baþvurusu ise reddedildi. Helal Gýda Denetim ve Sertifikalandýrma Merkezi Baþkaný Selahaddin Alýç, bu durumu ise þöyle açýklýyor: “Biz sertifikamýzý sadece Kuran’da haram olarak belirtilmiþ sýnýrlara göre vermiyoruz. Ýnsan saðlýðýna, hayvan saðlýðýna ve çevreye zarar veren madde içeren firmalara da sertifikamýzý vermiyoruz. Çünkü helal gýda da sahtekarlýk olmaz.” Firma sektörü gýda ise 3 gýda mühendisi, eðer tarým ise 3 ziraat mühendisi 3 ayrý örnek alarak, 3 farklý laboratuvara bu örnekleri gönderiyor. Alýnan örnekler TÜBÝTAK,Ýstanbul, Hacettepe Üniversitesi gibi kurumlarýn labortuvarlarýnda inceleniyor. Sonuçlarý bilim ve teknoloji yüksek kuruluna gönderiliyor. Kurulun raporu ilahiyat ve fýkýh yüksek kuruluna gidiyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.