Suç iþleme oranýný yüzde 30 arttýrýyor

Manavgat'in Sesi - - GÜNDEM -

eni Zelanda'da yapýlan bir araþtýrma, televizyon karþýsýnda çok zaman geçiren çocuklarýn ilerleyen yaþlarda, toplumsal hayata uyum saðlamakta zorlandýðýný ortaya koydu. Araþtýrmaya imza atanlardan Bob Hancox, çocukken günlük önerilen limitin üzerinde televizyon karþýsýnda geçirilen fazladan bir saatin, ileride suç iþleme oranýný yüzde 30 arttýrdýðýný açýkladý. Hancox, toplum huzurunu bozan tüm davranýþlarýn sebebinin televizyon olmadýðýný, ancak az televizyon izlemenin de bu riski azalttýðýný belirtti.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.