Sohbet Toplantýsýnýn Konuðu Tütüncü Oldu

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL -

Antalya Ýmam Hatip Mezunlar Derneði'nin (ANÝMDER) düzenlediði sohbet toplantýsýnýn konuðu, Kepez Belediye Baþkaný Hakan Tütüncü oldu. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan ANÝMDER Yönetim Kurulu Baþkaný Ertan Kara, katýlýmýndan, Ýmam Hatip Liseleri'ne verdiði desteklerden dolayý Baþkan Tütüncü'ye teþekkür etti. Baþkan Tütüncü de Kepez Belediye Meclis Üyeleri Ýsmail Hayyar ve Zeki Çivik ile birlikte katýldýðý toplantýda, yapýmý süren Kepez Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nin kuruluþ hikayesini anlattý. Baþkan Tütüncü, lisenin yapýlmasý amacýyla Kültür Mahallesi'nde belediyenin 8,5 dönümlük arsasýný Milli Eðitim Bakanlýðý'na baðýþladýklarýný belirterek, "Avrupa Birliði Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ'ýn da katýldýðý törenle 2011 Aðustos ayýnda okulun temelini attýk. Yaþanan bazý sebeplerden dolayý okulun inþaatýný geçtiðimiz Ramazan ayýnda baþlatabildik. 24 derslikli Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nin ve yanýnda 300 öðrencinin konaklayabileceði pansiyon binasýnýn yapýmý devam ediyor. Binanýn karkas inþaatýnýn yüzde 90'ný tamamlandý. Lisenin yapýmýnýn Haziran ayý içerisinde bitirilmesi planlanýyor. Kepez Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'ni, 2013-2014 eðitim-öðretim yýlýna yetiþtirmeyi arzuluyoruz" dedi. Kepez'in ilk ÝHL'sini, her kesimin desteði ile imece usulü inþa ettiklerine vurgu yapan Baþkan Tütüncü, Kepez Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Mustafa Ece, dernek üyeleri, ÝHL mezunu Meclis Üyeleri Ýsmail Avþar, Ýsmail Hayyar, Zeki Çivik, iþ adamlarý, esnaf ve Ýmam Hatip gönüllülerine desteklerinden dolayý teþekkür etti.Okulun mimari projesinin, Selçuklu mimarisinden esinlenerek hazýrlandýðýný kaydeden Baþkan Tütüncü, Milli Eðitim Bakanlýðý ile yapýlan protokol kapsamýnda Kepez Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nde, hafýzlýðýný tamamlamýþ öðrencilere yönelik özel bir tedrisat uygulanacaðýný dile getirdi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.