Kalýntý Sorununa Eðitimli Çözüm

Manavgat'in Sesi - - GÜNDEM -

da, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, Türkiye'nin yaþ sebze ve meyve ambarý olan Antalya'nýn Kumluca Ýlçesi'nde ilaç kalýntýsý sorununu çözmek için 'kültürel ve biyolojik mücadele' çalýþmasý baþlattý. Pilot uygulamanýn Mavikent ve Beykonak beldelerinde yapýldýðý proje kapsamýnda 80 üreticiye 1 yýl süreyle ' kültürel ve biyolojik' mücadele eðitimi verilecek. Hedef, sebze ve meyvede 'sýfýr' kalýntý. Türkiye'nin önemli ihracat kalemlerinin baþýnda yer alan sebze ve meyvedeki ilaç kalýntýsý sorununa Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý kesin çözüm getirmek için düðmeye bastý. Bakanlýk, Kumluca'da 'Örtü Altý Sebzeciliði ve Baðlarda Entegre Mücadele ve Entegre Ürün Yönetmenliði Uygulanmasý Projesi' kapsamýnda zararlýlarla mücadelede kimyasal ilaç kullanýmýný en aza indirmek amacýyla kültürel ve biyolojik mücadelenin uygulanmasý için çalýþma baþlattý. baðlý Mavikent ve Beykonak beldelerinde baþladý. Kumluca Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'nün denetiminde sürdürülen projeyle kimyasal ilaç kullanýmý yerine zararlýlarla mücadelede alternatif çözümler sunulacak. Böylelikle bölgenin geçim kaynaðý ve ihracattýn önemli kalemlerinden özellikle domates ve biberde sorun olan kalýntý problemi çözüme kavuþturulacak. Projenin amacýnýn üreticilerin en az düzeyde kimyasal ilaç kullanýmýný saðlamak olduðunu belirten Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürü Adem Aydýn, proje kapsamýnda çiftçilere verilecek eðitimle kültürel ve biyolojik mücadelenin özendirilmesinin saðlanacaðýný söyledi. Projenin ilk aþamada Beykonak ve Mavikent beldelerinde 700 dekar alanda 80 çiftçinin katýlýmýyla uygulanacaðýný kaydeden Aydýn, ziraat mühendislerinin uygulama yapýlacak seralarý tespit çalýþmalarýna baþlandýðýný vurguladý. Yaklaþýk 1 yýl sürecek proje kapsamýnda ilk etapta gönüllü olan 80 çiftçinin bi inçlendirilmesi için seminer ve eðitim çalýþmalarý yapýlacaðýný aktaran Aydýn, ziraat mühendislerinin daha sonra uygulama yapýlan seralarýn kontrol ve denetimini yapacaðýna deðindi. Projenin baþarýya ulaþmasý için üreticilerle koordineli çalýþacaklarýna iþaret eden Adem Aydýn, "Mühendisler numune takibi, üretim safhalarýnda karþýlaþýlan zararlýlarla mücadele yöntemlerinin nasýl uygulandýðý, kimyasallarýn en aza indirilmesi için uygulanan metotlar an be an takip edilerek kayda alacak. Buradan aldýðýmýz sonuçlarý genele yayacaðýz" dedi. Projeye gönüllü katýlan üreticilerden Ýsmet Bodur ise son 2 yýldýr kimyasal ilaç yerine biyolojik mücadele yöntemini kullandýðýný ve baþarýlý sonuçlar aldýðýný kaydetti. Kalýntý problemi nedeniyle pazar bulmakta sýkýntý yaþadýklarýna vurgu yapan Bodur, bu nedenle çiftçilerin zararlýlarla mücadelede daha bilinçli davrandýðýný söyledi. Biyolojik mücadele yönetimi sayesinde ürünlerin kimyasal etkilerden korunduðunu belirten Bodur, "Topladýðýmýz ürünü gönül rahatlýðýyla pazarlayabilme imkaný buluyoruz. Bu tür projeler yaptýðýmýz iþin ne kadar doðru olduðunu tescillenmesi açýsýndan önemli" diye konuþtu

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.