‘Aidatlar Bankalarýn Geçim Kaynaðý'

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL -

üketiciyi Koruma Derneði (TÜKODER) Antalya Þubesi Baþkaný Abdullah Özçulcu, son dönemde tüketicilerin bankacýlýk ve telekomünikasyon sektörüyle ilgili þikayetlerinin arttýðýný belirterek, "Hesap kullaným ücretleri ve kredi kartý aidatlarý bankalarýn ana geçim kaynaðý haline geldi" dedi. TÜKODER olarak her yýl kendilerine ulaþan tüketici þikayetleriyle ilgili kayýt ve istatistik tuttuklarýný söyleyen Abdullah Özçulcu, 2012 yýlýnda Antalya'da en fazla bankacýlýk ve telekomünikasyon hizmetlerinin þikayet konusu edildiðini ifade etti. Özellikle bankacýlýk sektöründe 'hesap iþletim ücreti', 'kredi kartý aidatý', 'kredilerden alýnan ücretler' üzerinde þikayetlerin yoðunlaþtýðýný dile getiren Özçulcu, "Günümüzde iþlemlerin çoðunluðu bankalara yönlendirilmiþ durumda. Borçla ve krediyle yaþayan bir milletiz. Eskiden bankada paranýz varsa günden güne artardý. Ama þimdi daha da azalýyor. Yasal düzenlemeler yapýlmadýðý için bankalar istedikleri gibi hareket ediyor" dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.