Baþkan Maslak; ‘Perþembenin geliþi Çarþambadan bellidir’

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL -

aðlýk bakanlýðýnýn " Anne Sütü Bankasý " uygulamasý hakkýnda Saadet Partisi Manavgat ilçe Baþkaný Ýbrahim Maslak; kararýn mevcut hali ile çok sakýncalý olduðunu ve derhal bundan vazgeçilmesini söyledi . SP Ýlçe Baþkaný Maslak açýklamasýnda:" Ulusal basýnda yer etmesi ile bizleri hayretlere sevk eden geliþmeler yaþanmaktadýr. Çiçeði burnunda yeni saðlýk bakanýmýzýn ilk adýmý bize onun geleceði hakkýnda pekte iç açýcý olmayan iþaretler sunmakta. Þöyle ki: Saðlýk Bakanlýðý, asýrlardýr uygulanan ' Süt annelik' anlayýþýný modern dünyaya uyarlamak için harekete geçti ve bu çerçevede ' Anne Sütü Bankasý' kurmaya karar verdi. Viyana'da 1909 yýlýnda açýlan ilk süt bankasýndan itibaren Batýda tedricen anne sütü bankalarý açýlmýþ ve yaygýnlaþmýþtýr. Zinayý bile meþru gören Batýnýn süt kardeþliðini kâle almamasý onlar açýsýndan çok normal. Fakat iþ bizim kültür dokumuza uyarlamaya gelince bebeklerin anne sütü almasý için ilk etapta iyi olacakmýþ gibi görünen bu uygulamanýn dini yönden büyük sakýncalar doðuracaktýr. Çünkü dinimize göre ' çocuðun süt annesi ile ve süt annesinin çocuklarý ve torunlarý ile evlenmesi haram'. Nisa Suresi'nin 23. ayetinde Allah (C.C.) insanýn evlenmesi haram olan kiþileri sýralarken, "Sizi emzirmiþ olan anneleriniz, yani süt anneleriniz ve nineleriniz" ile "Sütten kýz kardeþleriniz, yani süt kýz kardeþlerinizle de evlenmeniz haramdýr buyuruyor. Ýþte aklýmýza gelen ilk sorular: - "Süt annelik" ve "süt kardeþlik" durumunun takibini nasýl yapacak? - Ýlerleyen durumda birbirlerini tanýmayan süt anne ile süt çocuðun evlenebilme olasýlýðý nasýl önlenecek? - Bankaya süt veren annenin çocuðu ile o annenin bankaya verdiði sütü içen bir çocuðun ilerde birbirleriyle evlenip evlenmedikleri nasýl takip edilecek? - Süt Bankasý'ndan ayný süt annenin sütünü alýp içen ve süt kardeþ olan çocuklarýn birbirleri ile evlenmeleri nasýl engellenecek? - "Helal süt emmiþ evlat" kavramý için donör anneler ne kadar bilinebilecek? - Donör annelerin beslenmesiyle birebir ilgili olan süt kalitesi nasýl ölçülebilecek? - Süt Bankasý aracýlýyla süt kardeþ olan iki kiþinin birbirlerinin çocuklarýyla evlenmeleri nasýl önlenecek? - Süt kardeþlerin birbiriyle evlenmeleri sonucu doðacak olan çocuklarda dini açýdan nesep bozukluðu nasýl düzeltilebilecek? Buradan yeni Bakanýmýza sesleniyoruz: Makamýnýz hayýrlý ama böylesi isabetsiz kararlarýnýz da ömürsüz olsun! Bu uygulamayý sizden önceki dönemde planlamýþ ve sizin zamanýnýzda uygulamaya kalkmýþ iseler baþtan ret etmeniz gerekmekte idi. Haberiniz yoktu ise anýnda müdahale etmeliydiniz ki kaç gündür böylesi bir çýkýþýnýz ve düzeltmeniz yok. Yok emri siz verdi iseniz vay halinize, vah memleketimize! Sizden izinsiz ve habersiz olamayacak bu giriþim bakanlýðýnýzýn devamýndaki olasý performansýnýz için de yeterince aydýnlatýcý oldu. Perþembenin hali kara Çarþambadan belli oldu! Þu da unutulmamalý ki anne sütü emmek zorunda olan prematüre bebeklerden ane sütü kesilmiþ bebeklere kadar süt anneliðin teþvik edilmesi ve bunun giderinin bir kýsmýnýn devletçe karþýlanmasý daha mâkul olacaktýr. Hükümetin binlerce yýllýk geçmiþe sahip 'süt anne'lik kavramý etrafýnda ihtiyaca çözüm bulmaya çalýþmasý daha isabetli olacaktýr. Yoksa 'Ben yaptým, oldu'larla bu güne kadar yaptýklarýndan farklý bir adým atmýþ olmayacaklardýr. AKP yönetimi kâr ve çýkar saikiyle bu güne kadar GDO'lu ürünlerden menþei bilinmez nice gýda ürünlerine kadar gümrük kapýlarýmýzý sorgusuz sualsiz sonuna kadar açtý. 'Anne Sütü Bankasý' adýmýyla genetiðimizle oynadýðý yetmemiþ gibi milletimizin devamý olacak nesebimizle de oynamaya uzandý. Halbuki nesil de can, akýl, mal ve inanç gibi Ýslam dinince her halükârda korunan 5 temel esastan biridir. Saadet Partisi Manavgat Ýlçe Baþkanlýðý olarak, Saðlýk Bakanlýðýný acilen bu konuda geri adým atmaya davet ediyoruz" dedi

Ýbrahim Maslak

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.