Kanserde Resimle Terapi Literatüre Giriyor

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL -

Týp Fakültesi Týbbi Onkoloji Bilim Dalý öðretim üyesi Prof. Dr. Hakan Bozcuk, yüzyýllar önce hastalýklarýn tedavisinde müziðin kullanýldýðýna iþaret ederek bugün de resim sanatýnýn hastalýklarýn tedavisinde kullandýðýný anlattý. Prof. Dr. Bozcuk, uyguladýklarý resimle tedavi yönteminin, Türkiye'den bir bilimsel çalýþma olarak saygýn týp dergilerinde yayýmlanýp bilimsel kongrede sunulacaðýný söyledi. Aktivitelerimizin bir parçasý olarak resim çalýþmalarý çok önemli yer tutuyor. Hastalarýmýz, kemoterapi alýrken ve kemoterapi aldýktan sonraki takip sürecinde resimle ilgileniyor. Geri dönüþler çok olumlu. Hastalar bu sürecin bir parçasý olmaktan çok keyif alýyor." Etkinliklere bizzat katýldýðýný ve çok keyif aldýðýný söyleyen Prof. Dr. Bozcuk, þöyle devam etti: "Ben de bu çalýþmalara dahil oluyorum. Çalýþmalarýmýz bilimsel olarak katký saðlýyor mu diye araþtýrmalarda bulunduk. Dünyada son 50 yýl içinde sanatla tedaviyle ilgili önemli çalýþmalar yayýnlanýyor. Bu çalýþmalar arasýnda müzikle terapi, resim terapisi, tiyatro terapisi var. Ancak bilimsel verilerin çok fazla olmadýðýný görüyoruz. Az sayýda hasta gruplarýnda, sýnýrlý çalýþmalar bunlar. Biz de sanatsal faaliyetlerin tedavi sürecine etkilerini araþtýrma ihtiyacý hissettik. Resim çalýþmalarýný yürüten resim eðitmeni Cengiz Erdoðan, sorumlu hemþire Kezban Özcan, Onkoloji Bölümü öðretim üyeleriyle çalýþma dizayn ettik." Prof. Dr. Bozcuk, hastalarýn, resim çalýþmalarýna baþlamadan önce ve sonraki yaþam kalitelerini bilimsel yöntemlerle ölçtüklerine deðinerek, bunun için tüm dünyada kullanýlan bazý bilimsel standart anketleri kullandýklarýný ifade etti. Prof. Dr. Bozcuk, þöyle konuþtu: "Yaþam kalitesi deyince bunun içine birçok þey giriyor. Umut giriyor, mutluluk giriyor, depresyon giriyor, geleceðe bakýþ giriyor, sosyal psikoloji ve fizyolojik olarak ne durumda olma giriyor. Sonuçlar çok çarpýcýydý. Sanat terapisi içinde olan resim sanatýyla uðraþan bundan keyif alan ve bunun bir parçasý olan hastalarýmýzda umut ve mutluluk düzeylerinin arttýðýný gördük." Prof. Dr. Bozcuk, sanat etkinliklerinde yer almayan hastalarda ise tersi bir durumu gözlemlediklerine iþaret ederek, þu bilgileri verdi: "Sanatsal etkinliklere katýlmayan hastalarýmýzýn mutluluk düzeylerinde düþme gözlemledik. Bu bize ne söyler? Takým çalýþmasýyla, sanat terapisiyle, onkoloji ünitelerini canlandýrýr, desteklersek hastalarýmýza olumlu etkisi olacak. Gönüllülük ve organizasyon bunun için yeterli. Türkiye'nin çeþitli illerindeki hastanelerin onkoloji servislerinde de sanatla terapi etkinliklerinin baþlamasýyla hastalarýmýz daha mutlu olacak."

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.