Kepez'de Bu Yýl 100 Bin Metrekare Parke Kaldýrým Döþenecek

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL -

Kepez Belediyesi'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, yeni yol açma ve emsal artýþý çalýþmalarýyla imara uygun konutlarýn yapýlmasýnýn önünü açtýðý mahallelerde, alt ve üstyapý eksiklerin tamamlanacaðý belirtildi. Fen Ýþleri Müdürlüðü, asfalt çalýþmasýyla yollarýný modern hale getirdiði mahallelerde, eksik olan kaldýrým çalýþmalarýna baþlanýldýðý ifade edilen açýklamada, kaldýrým çalýþmasýyla vatandaþlara güvenli, engelsiz, þehir kimliðine uygun yol hizmeti vermeyi amaçlayan Kepez Belediyesi'nin 2013 yýlýnda Güneþ ve Varsak Zeytinlik mahallelerinde 100 bin metrekare parke kaldýrým döþeneceði bildirildi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.