Foton özümseme

Popular Science (Turkey) - - GELECEK -

LAzEr DArBEsI MEtAL uCA DOğru AtEşLENDIğINDE, ELEKtrIKsEL ALANıyLA MEtALDEN ELEKtrON KOPArABILIyOr. Bu çOK IyI BILINEN BIr OLGu. YENI OLAN, IKI FArKLı LAzErIN BIrLEşIMIyLE ELEKtrON EMIsyONuNu FEMtOsANIyELIK BIr zAMAN DILINDE KONtrOL EDEBILMEK.

BIr ELEKtrONuN MEtAL uçtAN AyrıLABILECEK KADAr ENErJI KAzANMAsıNıN BIrKAç FArKLı yOLu vAr. ÖNCELIKLE, yüKsEK ENErJILI LAzErDEN IKI FOtON yA DA DüşüK ENErJILI LAzErDEN Dört FOtONu ABsOrBE EDEBILIr. İKI MEKANIzMA DA AyNı sONuCu DOğruyOr. “TıPKı çIFt yArıK DENEyINDE BIr PArçACığıN AyNı ANDA IKI FArKLı yOLu IzLEMEsI GIBI, ELEKtrON DA AyNı ANDA IKI FArKLı sürEçtE yEr ALABILIyOr” DIyOr TU WIEN’DEN JOACHIM BurGDörFEr. “DOğANıN IKI sEçENEK ArAsıNDA tErCIH yAPMAsı GErEKMIyOr. İKIsI DE AyNı DErECEDE GErçEK vE BIrBIrIyLE GIrIşIM HALINDE.”

İKI LAzEr DIKKAtLICE AyArLANDığıNDA IKI KuANtuM fizIğI sürECININ BIrBIrINI GüçLENDIrMEsI vE ELEKtrON EMIsyONuNu ArtırMAsı yA DA tAM tErsI, BIrBIrLErINI ENGELLEyIP ELEKtrON EMIsyONuNu DurDurMAsı OLANAKLı. Bu DA ELEKtrON EMIsyONuNu sAğLAMANıN HEM BAsIt HEM DE EtKILI BIr yOLu.

Bu sADECE yüKsEK ENErJILI ELEKtrONLArLA DENEyI yAPMANıN yENI BIr yöNtEMI DEğIL; yENI tEKNOLOJININ KONtrOLLü X ışıNı ürEtIMINE GIDEN KAPıLArı DA ArALAMAsı BEKLENIyOr. “YENILIKçI X ışıNı KAyNAKLArı DAHA şIMDIDEN ELEKtrON KAyNAğı OLArAK INCE MEtAL uçLAr KuLLANıLArAK ürEtILIyOr” DIyOr LEMELL. “YENI yöNtEMIMIzLE Bu NANO uçLAr ANLAMLı BIr X ışıNı rADyAsyONu ürEtECEK BIçIMDE tEtIKLENEBILIyOr.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.