İnovasyon, Teknokent, Falan, Filan

Popular Science (Turkey) - - EDITÖRÜN NOTU - ŞAHİN EKŞİOĞLU sahin@doganburda.com

DüNyADA INOvAsyON KELIMEsINI BIzIM KADAr KuLLANAN BAşKA BIr üLKE yOKtur HErHALDE. İrILI uFAKLı tüM FIrMALArıMız BIr INOvAsyONDur tutturMuşLAr. SANırsıNız KI HEr MAHALLEDE BIr MuCIt vAr vE MEMLEKEt ICAttAN, PAtENttEN GEçILMIyOr. KEşKE öyLE OLsAyDı, AMA MAALEsEF DuruM BuNDAN çOK uzAK. TABII BIr DE sAyısı 40'ı AşAN tEKNOKENtIMIz, tEKNOPArKıMız vE BurALArDA BIrçOğu DEvLEt DEstEğI ALAN 4.000'DEN FAzLA şIrKEtIMIz vAr. ArALArıNDA CIDDIyEtLE çALışıP DEğEr ürEtENLEr OLsA DA, GENELE BAKtığıMızDA BuNLArıN KüçüK BIr yüzDEyI OLuşturDuğuNu söyLEMEK MüMKüN. ACı AMA GErçEK: KAvrAMLArı suLANDırMAKtA üzerimize yok.

BuNLAr NErEDEN çıKtı DIyECEKsINIz BELKI. BuNLArı yAzDıM çüNKü üzGüNüM. ÜLKEMIzDE GErEK DEvLEtIN GErEKsE özEL sEKtörüN ALtyAPıyA vE GENçLErE HAK EttIKLErI ILGIyI GöstErMEDIğINI DüşüNüyOruM.

ŞIrKEtLErIN tICArI KAyGıLArı, HAttA GüNü KurtArMA çABALArı tABII KI OLMALı. SONuçtA yüzLErCE, BINLErCE KIşIyE MAAş öDENEN BIr EKOsIstEMDE KârLıLıK vE sürDürüLEBILIrLIK OLMAzsA şIrKEtIN uzuN öMürLü OLMAsı DA BEKLENEMEz. FAKAt ADıNA IstEr sOsyAL sOruMLuLuK DEyIN IstErsENIz uzuN vADELI yAtırıM, GENç BEyINLErE DEstEK yArAtMAK HEr BüyüK KuruLuş IçIN zOruNLuLuK OLMALı. BuNu yAPMAMAK, ürüN vE HIzMEt sAtAN şIrKEtLEr IçIN KısA vADEDE DEğILsE BILE uzuN vADEDE BIr sOruN AsLıNDA. NE vAr KI BuNuN FArKıNDA DEğILLEr.

İNsANLArıMız BILIMLE “GErçEKtEN ILGILI” sOMut BIr OLGu GörMEyE O KADAr HAsrEt KI, POPuLAr SCIENCE DErGIsI OLArAK sürEKLI BIzDEN üLKENIN BILIM yA DA EğItIM POLItIKAsıNA DOğruDAN EtKIDE BuLuNMAMızı BEKLEyEN E-POstALAr vE tELEFONLAr ALıyOruz. FAKAt BENI EN çOK üzEN, üNIvErsItE öğrENCILErINDEN GELEN vE sPONsOr ArAyAN E-POstALAr OLuyOr. TAsArLADıKLArı ELEKtrIKLI OtOMOBILLEr yA DA DIğEr PrOJELEr IçIN DOğruDAN sPONsOrLuK IstEyEN DE vAr, FIrMALArLA ILEtIşIM IçIN DEstEK BEKLEyEN DE. FIrMALAr BIzIMLE AyNı DILDEN KONuşuyOr OLsAyDı ONLArLA Bu PırıL PırıL GENçLEr ArAsıNDA HIç DEğILsE KöPrü IşLEvI GörEBILIrDIK. FAKAt HEr NE HIKMEtsE, tEKNOLOJI vE INOvAsyON KELIMELErINI DILINDEN DüşürMEyEN KuruMLArDA çALışAN MuHAtAPLArıMız çOğuNLuKLA POPuLAr SCIENCE’ıN ADıNı BILE DuyMAMış KIşILEr OLuyOr.

BILIMsEL PrOJELErINE sPONsOr ArAyAN üNIvErsItELILEr IçIN FON AyırMAyı DüşüNEN BIr FIrMA çıKArsA Bu üLKEyE GErçEKtEN öNEMLI BIr HIzMEttE BuLuNMuş OLACAK. VIzyON sAHIBI BüyüK FIrMALArıMızı BöyLE BIr KAyNAK OLuşturMAyA DAvEt EDIyOruM.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.