GÖK GÜRÜLTÜLÜ VE FIRTINALI HAVALARDA YAĞAN YAĞMURUN İÇERİĞİ FARKLI MI?

Popular Science (Turkey) - - EL YAPıMı -

CAzOt, yüzDE 21’I OKsIJENDEN OLuşuyOr. GErIyE KALAN KısMıysA su BuHArı, ArGON, KArBONDIOKsIt, NEON, HELyuM, MEtAN, KrIPtON, HIDrOJEN, OzON vE KsENONDAN IBArEt. AzOtuN Bu KADAr yOğuN OrANDA BuLuNMAsıNıN BIrKAç NEDENI vAr AMA GENEL OLArAK özEtLErsEK; AzOt MOLEKüLLErI, OKsIJEN GAzı MOLEKüLLErINE GörE DAHA KArArLı. ÖrNEğIN GüNEş ışıNLArı KArşısıNDA KOLAyCA PArçALANMAz, AtMOsFErDE GErçEKLEşEN tEPKIMELErDEN EtKILENMEzLEr. AzOt, IKI AtOMDAN OLuşuyOr vE Bu IKI AtOM ArAsıNDAKI BAğ çOK KuvvEtLI. Bu BAğı Kır- MAK IçIN MuAzzAM BIr ENErJI GErEKIr. GöK GürüLtüLü vE FırtıNALı HAvALArDA şIMşEK vE yıLDırıMLAr OLuştuğu IçIN, BuNLAr AzOtuN AtOMLArıNı BIrBIrINDEN AyırACAK ENErJIyI OrtAyA çıKArABILIr. Bu yAşANDığıNDA AzOt AtOMLArı sErBEst KALıP AtMOsFErDEKI OKsIJENLE BIrLEşIyOr, NItrAt OLuşuyOr. NItrAt, yAğMur suyuNDA çözüNEBILDIğI IçIN Bu tür HAvALArDA yAğAN yAğMur DIğErLErINE OrANLA yüKsEK DErECEDE AzOt IçErIr. BItKILErIN BIr KısMı AzOt yErINE NItrAtı KuLLANıyOr. YANI GöK GürüLtüLü, BOL şIMşEKLI HAvADA yAğAN yAğMurLAr BItKILEr âLEMI IçIN GüBrE KADAr DEğErLI.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.