PLASEBO ETKİSİ EVCİL HAYVANLARDA DA GÖRÜLEBİLİR Mİ?

Popular Science (Turkey) - - EL YAPıMı -

CvEtErINErE GötürDüNüz DIyELIM. VEtErINEr MINIK DOstuNuzA ILAç vErMEsI GErEKtIğINI söyLüyOr. PEKI tıPKı INsANLArDA OLDuğu GIBI, Bu ILACıN ONA IyI GELECEğINI BILErEK sAHtE ILAç ALsAyDı PLAsEBO EtKIsI OLuşurMuyDu? Bu sOruyA CEvAP BuLMAK IçIN öNCE şuNu DüşüNELIM; ONLAr DA BIzIM GIBI DOKtOruN BIr ILAç vErDIğINI vE Bu ILACıN ONLArı IyILEştIrECEğINI BILIyOr Mu? ÇüNKü PLAsEBO EtKIsININ OLuşMAsı IçIN öNCE HAstANıN, DOKtOruN vErDIğI ILACıN KENDIsINI IyILEştIrECEğINE INANıyOr OLMAsı GErEK. AMA PLAsEBOyu OrtAyA çıKArAN AsıL EtKEN KOşuLLANMA. ŞIMDI Bu AçıDAN DüşüNürsEK FArKLı BIr sONuCA vArABILIrIz. ÖrNEğIN PAvLOv’uN KöPEKLErLE yAPtığı üNLü DENEyLErINDE ONLArı NAsıL KOşuLLANDırDığıNı BILIyOruz. PAvLOv BIr DENEyINDE KöPEKLErI sırAyLA BIr ODAyA ALıP MOrfiN ENJEKtE EtMIştI. BuNu BIrKAç GüN BOyuNCA tEKrArLADı. BIrKAç GüNüN sONuNDA MOrFIN KuLLANıMı KEsILDIğI HALDE KöPEKLEr AyNı ODAyA GIrDIKLErINDE sANKI MOrFIN ENJEKtE EDILMIş GIBI DAvrANMAyA BAşLAMışLArDı. Bu DA PLAsEBO EtKIsINI yAşAyABILDIKLErINI GöstErIyOr. FArELEr üzErINDE yAPıLAN DENEyLEr, ONLArıN DA Bu EtKIyI yAşAyABILDIKLErINI OrtAyA çıKArDı. ÖyLE KI BAzEN BAğışıKLıK sIstEMLErI BILE Bu şEKILDE GüçLENDIrILEBILIyOr. SONuçtA BIzIM GIBI DüşüNüP yOruMLAMıyOr OLABILIrLEr AMA şArtLANMA DEvrEyE GIrINCE HAyvANLArDA DA AyNı EtKI OLuşuyOr.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.