İstilacılar

Bu biriruzaylıtehdidi değil.Yabancılar dünyaya üzerindeki evlerindenyayılıyor. Kendidi habitatlarından dışarı çıktıklarında saldırganrganbirerişgalciyedönüşenbutürleri durdurabilecekurabilecektekbirgüçbileyok.

Popular Science (Turkey) - - İÇINDEKILNER - TUNA EMREN

Gezegenimiz işgal altında ve hayır bunu yapanlar uzaylı değil.

İNSANLARINLARIN VE TİCARİ ÜRÜNLERİN DÜNYANIN her yerinene rahatlıkla ulaşabildiği bir dönemde yaşıyor, küreselleşmenineşmeninbirsonucuolarakvahşiyaşamındage-gezegenimizdemizdeoradanorayataşınmasınasebepoluyoruz. Aslında bu eğilim binlerce yıldır sürmekte. Ama bizim coğrafisınırlarıınırlarıaşmamızlabirliktedahadahızlandı.

Kendii doğal ortamlarından dünyanın farklı yerlerine taşınanan bazı türler bu yeni çevresel koşullara uyum sağlayamıyor.mıyor. Uygun besin kaynaklarını ya da alışkın olduklarırı iklim koşullarını bulamadıkları için hayatta kalma şanslarıl çokk ffazlal ddeğil.ğil Biri türünüü yenii hhabitatabi taşınması birbirinden farklı sonuçlar doğurabilir. Yani taşınan egzotik ve yabancı türlerin her zaman olumsuz etkileryaratacağınısöyleyemeyiz.Bazenhemohabitata ait türler hem de insanlar için yeni bir besin kaynağına dönüşüp,taşındıklarıortamıniçindekendilerineyeredinebilirler.Bazılarıysatümkoşullaraadapteoluphızlaçoğalıyor.Dünyanınbambaşkabirnoktasınataşınanbitki vehayvantürlerikimizamanbireristilacıyadönüşebilir. İşte bu yaşandığında doğal dengeyi tehdit ediyor, ekosistemin işleyişini değiştirip yeni evlerine zarar veriyor, hızla çoğalıyor, yerli türlerin sayısını azaltıyor ve gerçek biryıkımbaşlatıyorlar.

KIRILGAN DENGE

Uzak geçmişte, dağlar ve okyanuslar gibi doğal bariyerler ekosistemlerin nispeten birbirinden yalıtılmış şekilde gelişmesini sağladı. Şimdilerdeyse istilacılar her yerde. Mikroskobik boyutlu bakterilerden bitkilere, mantarlardan böceklere, deniz canlılarından memelilere kadar neredeyse tüm türler birer istilacıya dönüşebilir. Bunlar, ekosistem içindeki dengeyi kendilerine özgü şekillerde tehdit ediyor. Ama hepsinin ortak bir noktası var: Dışarıdan geliyorlar.

Sorun, bir ekosistemin sahip olduğu o hassas dengenin tam olarak hangi noktada bozulacağını kestiremiyor oluşumuz. Gezegenimizin biyolojik çeşitliliği genler, türler ve ekosistemlere bağlı. Bunların tehdit altında olması, bir habitatiçindemükemmelderecedebütünlenmişolandoğal yapının çökmesi demek. Hangi türlerin o ekosistemin sağlıklı işlemeye devam etmesini sağlayan kilit faktörler olduğunu belirlemek de kolay değil.

Yabancı bir tür yeni bir habitata girdiğinde onu istilacıya dönüştürebilen üç şey var:

• Hızla çoğalması • Yeni ekosistemde kendisini avlayacak bir avcının bulunmayışı • Doğal kaynakları dengeli kullanan yerel türlerle bu konuda giriştiği rekabet

İstilacıların doğal kaynakları sömürmesi, sadece kendisiyle bağlantılı türleri değil, o bölgedeki tüm canlıları etkiliyor. Kimi zaman daha önce hiç kullanılmamış olan kaynaklara da göz dikebilirler. Örneğin otsu bir bitki olan sakal otu, yerel bitki türlerinin yetişmediği topraklarda, yol kenarlarında serpilip, kendine has bu bölgede hâkimiyet kazanıyor. Otlayan hayvanlar da sakal otunun tadını sevmediği için bu ot hiçbir tehditle karşı karşıya kalmadan hızlıca yayılabilme imkânına sahip.

İşgalcileri daha saldırgan hale getiren şeyse yeni evlerinde kendilerine risk oluşturabilecek avcıların bulunmayışı. Av ve avcılar, içinde bulundukları ortamda bir saldırı ve savunma yarışına dâhil olup birlikte evrimleşirken, türlerden bazıları kolay av olmamak adına yeni savunma becerileri geliştiriyor, saldırganlar da avlarını daha kolay elde etmenin yollarını buluyor. Çita ve antiloplar bu karmaşık durumun en güzel örneklerinden biri. Hızlı olabilen antilop kurtulma şansına da sahip. Ama çitalar için de hız çok büyük bir avantaj. Ne kadar hızlıysa bir antilop yakalama şansı o kadar artar. Sonuçta en atik çita, en hızlı antilobu bile yakalayabilir. Bu durumda hız iki türe de benzer avantajlar sağlayıp, hiçbirini kayırmadan, ikisine de bir arada gelişme fırsatı sunmuş oluyor. Ancak bir bitki

Bazen başka bölgelere taşınan yabancı türler, yeni evlerindeki ekosistemin bir parçası haline gelebiliyor. Böylece göç eden hayvanlar da göç yollarına sonradan eklenen bu türlerden faydalanmaya başlıyor. Örneğin her yıl Kuzey Amerika’dan Güney’e göç eden kral kelebekleri, yolları üzerinde bulunan California’ya sadece 150 yıl önce getirilmiş olan okaliptüs ağaçlarında konaklamayı öyle sevdiler ki ağaçlar birer “kelebek oteli” olarak hizmet vermeye başladı.

ya da hayvan farklı bir habitata taşındığında, beraber evrimleştiği türlerden uzaklaşıp yeni avcılarla tanışır. Avcı bu yabancı türü nasıl elde edebileceğini keşfetmek zorunda. Boyutlar, hız ya da venom gibi savunma mekanizmaları aynı ortamda yaşayan tehlikeli avcıların becerilerine karşı kazanılan bir adaptasyon. Dolayısıyla yeni ortamında karşılığını bulamayabilir. İşte bu, yabancı türün hızla çoğalabileceği anlamına geliyor. Örneğin işgalci böcek ve mantarlar doğal ortamlarında yaşarken ağaçlara verdikleri zarar daha az. Çünkü o bölgelerdeki ağaçlar da bu saldırılara karşı gelişen bazı adaptasyonlara sahip. Bunlar, kendileri karşısında savunmasız olan ağaçların yaşadığı bölgeye yerleşmeye başladıklarında ormanların büyük bir kısmını ele geçirip zarar veriyor.

Yabancılar, yerel türlerle kaynaşıp kendilerinden yeni melez türler yarattıklarındaysa istilacı genlerini çevreye

hızla yaymış oluyorlar. Bu durum yerli türlerin gen havuzundan yavaş yavaş silinmesine yol açıp, soyu tükenmekte olanlar için büyük bir tehlikeye yol açıyor. ABD’de yapılan araştırmalar, sayıları azaldığı için koruma altına alınan türlerden 26’sının, istilacıların yarattığı bu melez türler yüzünden tamamen tükendiğini gösterdi.

NEREDEN GELIYORLAR?

Yabancı türlerin bir yerden başka bir yere taşınması çeşitli şekillerde gerçekleşebilir. Bazen insanlar tarafından transfer ediliyor ve öngörülemeyen sonuçlar doğuruyorlar. Bu, genellikle seyahat ederken beraberlerinde taşıdıkları davetsiz türler yüzünden oluyor. Deniz taşımacılığı, evcil hayvan ticareti, ağaç ürünleri ve süs bitkilerinin transferi de yayılmayı hızlandıran faktörlerden. Örneğin uluslararası sularda seyreden gemiler dip sarnıçlarına aldıkları deniz suyu sayesinde, yük miktarları değişse de dengelerini korumaya devam edebilir. Ama aldıkları suyla beraber, içindeki deniz canlılarını da gittikleri yere kadar taşımış oluyorlar. Ağaç ürünlerinin transferindeyse genelde böcek türleri yayılıyor. 19. yüzyılda Japonya’dan ithal edilen kestane ağaçları, beraberindebölgeyeözelbirmantartürünüdetümdünyaya taşıdığı için kestane fidanlarında kansere yol açan bir hastalığı yaymış oldu. Süs bitkileri de evlerden dışarı çıkarıldıklarında birer istilacıya dönüşebilir. Yine 19. Yüzyılda Japonya’dan dünyaya yayılan Japon sarmaşığı ilk başta bir süs bitkisi olarak görülüyordu ama hızla yayıldığı için ağaçları kaplayıp güneş ışınlarını bloke ederek ormanlara zarar vermeye başladı.

Evcil hayvan ticareti de yabancı türlerin dünyanın bambaşka yerlerine yayılmasına sebep olmakta. Örneğin Asya’dan Amerika kıtasına pazarlanan Burma pitonları, Florida’da bulunan Everglades Ulusal Doğal Parkı’na ulaşmayı ve ardından bölgeye hızla yayılmayı başardı. Yılanlar doğal yaşam alanı için büyük bir teh- dide dönüşünce tespit edilip toplanmaları konusunda hummalı bir çalışma başlatıldı. Hızla büyüyen ve 20 yıl yaşayabilen pitonlar çeşitli memelilerle ve kuşlarla beslenmekle yetinmeyip, parktaki timsahlara da saldırdı. Hatta ölü ele geçirilen bazı pitonların midesinde, soyu tükenmekte olduğu için koruma altına alınan kuş türlerinin bulunduğu görüldü. Yapılan çalışmalar, parkın pitonlardan arındırılmasının mümkün olamayacağını gösteriyor. Ama sayılarının hızla artması tehdidin daha da büyümesi anlamına geldiği için, 2002’den bu yana pitonların sayısının azaltılması üzerine çalışılıyor. 14 yıl süren çabalar, 2000’den fazla Burma pitonunun parktan çıkarılmasını sağladı. Ancak sorun hala devam etmekte.

Çevreye kazara salınan yabancı türler bazen de hayvanat bahçeleri ve akvaryumlardan yayılıyor. 1992 yılında yaşanan Andrew Kasırgası sırasında, sahil şeridinde bulunan dev akvaryumların zarar görmesi sonucunda kaçıp denize ulaşabilen aslan balıkları, Karayiplere vardıklarında git gide büyüyen bir soruna sebep oldular. Bölgedeki resiflerde balık çeşitliliği azaldı, dalış turizmi ve balıkçılık büyük zarar gördü.

ADALARDAKI DURUM

Avustralya, Yeni Zelanda, Madagaskar ve Galapagos gibi adalarda istilacılar çok daha büyük bir tehdit yaratıyor. Flora ve faunası kendine özgü gelişmiş olan bu adalardaki denge son derece hassas. Anakaradan uzakta ve yalıtılmış olmaları, yabancı türlerin buraya ulaş-

masını zorlaştırıyor olsa da istilacıya dönüşebilecek yeni bir türün gelişiyle birlikte her şey çok çabuk değişebilir. Dış dünyayla hiçbir ilişkisi olmayan böyle izole ekosistemler, istilacıların hızla yayılmasına karşı koyabilecek güçte değil.

Princeton Üniversitesi biyoloji profesörü Robert HelmerMacArthurvebukonulardakiöncüaraştırmalarıyla tanınan ünlü sosyobiyolog Edward O. Wilson’ın adalar gibi dünyanın geri kalanından yalıtılmış habitatlardaki ekolojik hassasiyeti açıklayan denge kuramına göre, türlerin çeşitliliğini belirleyen dengeyi bozan üç ana faktör mevcut; kolonileşme, türleşme ve tükenme oranları. Tükenme ya da göç oranlarını etkileyen şey, anakaradan uzaklık ve adanın büyüklüğü. Büyük adalarda daha fazla türün barınması mümkün olabiliyor ve bu durum soyu tükenmekte olan canlılar için kurtarıcı bir faktöre dönüşebilir. Anakaraya daha yakın olan adalarda, uzaktakilere oranla tür çeşitliliği daha fazla. Çünkü onlar da göç eden türlerden faydalanıyor.

Kolonileşmeyse genelde insanların sebep olduğu bir durum. Adalardaki yaşamın içine, ekosistemi bozmadan dâhil olamayan türlerin buralara taşınmasıyla, hassas dengeyi tehdit eden yabancılar kendilerine özgü bir koloni kurmaya başlıyor. Örneğin ada ekosisteminin hızla çökmesine sebep olan farelerin Paskalya Adası’ndaki biyolojik çeşitliliği sona erdirdiğini biliyoruz. Günümüzde adada yaşayan hayvanların hemen hepsi evcil türler.

Adalara taşınan istilacı türlerin kontrol altına alınması mümkün olmadığı için Dünya Mirası Komitesi,

biyolojik çeşitliliği açısından büyük önem taşıyan Galapagos gibi adaların korunmasını sağlıyor. 1535’deki keşfinden bu yana, insanlar Galapagos’a çeşitli türler taşıdı. Bunların bazıları kasten yapıldı. Örneğin keçiler, domuzlar, kediler ve bitkiler adanın biyolojik çeşitliliğini artırmak için getirilmişti. Ama arada yanlışlıkla taşınan kemirgen ve böcek türleri de oldu. Neyse ki Galapagos’taki yerel türlerin yüzde 95’i bugün hala hayatta. Ancak anakaradan uzak olduğu için, adaya adım atan yeni istilacılar büyük bir panik yaşanmasına sebep oluyor.

Madagaskar’ı istila eden Asya kurbağası örneği, durumun ne kadar büyük bir yıkım yaratabileceğini açıkça ortaya serdi. Bu zehirli kurbağa türü (Duttaphrynus melanostictus), geçtiğimiz yıl yapılan araştırmalara göre, adanın doğu bölgesini tamamen ele geçirmeyi başardı. Adaya Asya’dan gelen kargo gemileriyle taşındığı düşünülen kurbağa buraya adım attıktan 6 yıl sonra tespit edilebildi. Araştırmacılar bunun farkına vardıklarında kurbağaların sayısı 4 milyonu bulmuştu. Dahası, ele geçirdikleri alanı git gide genişletiyor ve durumun kontrol altına alınmasını zorlaştırıyorlar. Adada araştırma yapan Yeni Zelandalı uzman James Reardon, “Asya kurbağasının yayılmasını önleyen belirli bir faktöre rastlayamadık. Ancak şu anda hakimiyet kurduğu alanın yüzölçümünü 110 kilometrekareyle sınırlandırmayı başardık. Bu da bize onunla savaşmak için umut veren tek şey” diyor. Yılda 40 bin yumurta sayısına ulaşabilen, hızla üreyen bu türün salgıladığı zehirli sıvı yerel kuş türleri ve memelilere zarar vermekle kalmadı, kurbağalarla beslenen yılanların sayısını da azaltttı. Lemurlarıyla ünlü Madagaskar’ın dünyanın sayılı vahşi yaşam cennetlerinden biri olduğu göz önüne alındığında, bu kurbağaların sebep olduğu yıkımın boyutlarını daha rahat kavrayabiliriz. Burada yaşayan türlerin büyük çoğunluğu sadece Madagaskar’a özgü. Yani dışarıdan gelen bir atağa nasıl karşılık vereceklerini bilmiyorlar.

500 yıl önce Yeni Zelanda’da benzer bir durum yaşandı. Avustralya’dan göç eden minik mavi penguenler adanın belirli bölgelerinde kolonileşerek yerel penguenlerin soyunun tükenmesine sebep oldu. Gelmiş geçmiş en sevimli istilacı olan mavi penguenler, adaya göç etmeye başlayan insanlar yüzünden yaşam alanları daralan yerel penguenlerin sonunu getirdi. İnsanların varışından önceki ve sonraki dönemlere ait fosil kalıntılarından DNA analizi yapan uzmanlar, istilanın 3 bin penguenle başladığını tahmin ediyor.

EKONOMIYE ETKISI

Doğal yaşamda yıkıcı etkilere sebep olan istilacı türler, günümüzde yerel vahşi alanları tehdit eden en büyük etkenlerden biri. Özellikle de bölgede yaşayan, sayısı azalmış ya da soyu tükenmek üzere olup koruma altına alınmış türler için geri dönülemez bir yıkım söz konusu. İstilacılar sadece yeni ortamın doğal yaşamına zarar vermekle kalmıyor, bazen berberinde insan sağlığı ve ekonomiyi de riske atıyor. Araştırmalar, doğal ekosisteme zarar veren işgalci türler yüzünden her yıl milyarlarca dolar harcandığını gösterdi. Çünkü ticari ve zirai sistemlerimizi, içinde yaşadığımız sağlıklı yerel ekosistemlere göre kurup şekillendiriyoruz.

Modern tarih, doğa katliamlarına yol açan istilaların örnekleriyle dolu. Örneğin, Hazar Denizi ve Karadeniz’e özgü zebra midyeleri 80’li yıllarda Amerikan sularına ulaştıklarında hızla kolonileşip yayılabildikleri alanın sınırlarını genişlettiler. Su borularından endüstriyel tesislere kadar her yere yayılabildikleri için kısa sürede boru hatlarını ele geçirip tıkayarak, sadece bir yıl sonra Michigan eyaletinde 50 bin kişinin üç gün boyunca susuz kalmasına sebep oldular. 2007 yılında yapılan bir çalışma, bölgedeki hasar kontrol çalışmalarının bile 267 milyon dolara mal olduğunu gösterdi. İşgalin yıllık maliyetiyse çok daha yüksek. Bölgedeki tüm tesisler, 15 yıl boyunca süren bu çalışmalar yüzünden, tesis başına her yıl ortalama 44 bin dolarlık masraf yapmak zorunda kaldı. Brezilya’da da benzer bir durum yaşandı. Güney Afrika’dan gelen çayırgüzeli bitkisi yüzünden ülkedeki otlak arazilerin değeri düştü, büyükbaş hayvan endüstrisi zarar gördü. Ülkenin yıllık zararının 30 milyon dolar civarında olduğu söyleniyor.

Yeni yapılan bir araştırmaysa insanlar tarafından taşınan bitkilerin yeni habitatlarında birer istilacıya dönüşmesi sonucunda yaşanan ekonomik zararın tüm dünyayı tehdit edebildiğini gösterdi. Uluslararası bir çalışmayla hazırlanan rapor, dünyadaki bitkilerin yüzde 3,9’unun (13.168 tür) insanlar tarafından yayılan istilacı bitkiler yüzünden yok olduğunu ortaya koydu. Araştırmanın yazarlarından Almanya Konstanz Üniversitesi’ndenMarkvanKleunen,“BudurumKolomb zamanında başladı ve Kuzey Amerika’nın keşfinden sonra hızlanarak devam etti” diyor. Araştırma sonuçları, istilacı türlerin yarattığı dönüşümün, dünya ekonomisine her yıl 1,4 trilyon dolara mal olduğunu gösterdi.

İSTİLACIYA DÖNÜŞENLERYÜZÜNDEN 13.168 BİTKİ TÜRÜ DÜNYADAN SİLİNDİ

ZARAR TESPITI

Bir ekosistemin sağlıklı işleyip işlemediğini anlamanın bazı yolları var. Örneğin sulak alanlarda suyun kalitesini kontrol altında tutmak işe yarayabilir. Çevrebilimciler, sudaki ayrışmış oksijeni ölçerek topraktaki ağır metalleri araştırıyor. Ama herhangi bir ölçüm yapmadan da ekosistemin işleyişini kontrol etmek mümkün. Bazı bilim insanları bu konuda kuşlara güvenebileceğimizi düşünüyor.

Bir habitattaki çevresel değişkenleri ölçmek için kullanılan canlı türlerine “belirteç tür” denmekte. Kimi zaman filmlerde rastlarız; zehirli gaz tehlikesi olan bölgelerde, araştırmacılar yanlarında bir kanarya taşır. Kanaryalar bu gazlara karşı aşırı duyarlı oldukları için insanlardan önce etkilenirler. Kuşun gaz zehirlenmesi yaşadığına dair işaretler ortaya çıkmaya başlarsa, insanlar da hemen o bölgeden uzaklaşarak ya da kaçamıyorlarsa gaz maskesi takarak kurtulabilir. Ama kuşlar bize daha fazlasını da söylüyor.

Bir türün belirteç sayılması için ekosistemdeki değişimlere karşı yüksek duyarlılık göstermesi gerek ki onun davranışlarını bir erken uyarı sistemi olarak kullanabilelim. Bunun yanı sıra, değişimlere öngörülebilir tepkiler vermesi gerek. Bu amaç için sayıları bol olan, davranışlarındaki değişimleri okuyabildiğimiz kuş türlerini kullanılabiliriz. Çünkü kuşlar, ekosistemdeki tüm değişimlere hızla tepki veriyor. Böylece bize de yaşadıkları habitatın kalitesi hakkında bilgi verebilirler. Nüfus trendleri beklendiği şekilde ilerliyorsa, o ekosistemin iyi çalıştığı sonucuna varıyoruz. Örneğin Everglades Ulusal Parkı’nda su kıyısında yaşayan kuşların sayısı 50’li yıllarda hızla artmaya başlamış, sebebinin bölgedeki kanal ve set inşaatları olduğu anlaşılmıştı. İnşaat çalışmaları avcı türlerin sayısını azaltınca kuş popülasyonu arttı, ekosistem bundan olumsuz etkilendi. Yıllar sonra pitonlar bölgeyi ele geçirdiklerindeyse aynı kuşların sayısı hızla azaldı.

Kuşların iyi bir belirteç olmasının diğer sebebi de bir habitattaki kuş türlerinin o ekosistemin kalitesini belirliyor oluşu. Örneğin bir orman ekosistemini düşünelim. Denge bozulup, ekosistemin işleyişi değişmeye başlayınca o bölgede yaşayan kuş türleri de öngörülebilir şekilde değişiyor. Çünkü zarar görmeye başlamış olan habitat önce bölgeye özel kuş türlerini tehdit ediyor. Ağaçkakanlar en iyi örneklerden biri. Kırmızı şapkalı ağaçkakanların yuvalamak için ihtiyaç duydukları belirli özellikler var. Sadece büyük, geniş ve yaşlı çam ağaçlarını kullanabildikleri için yeni yeşermeye başlamış ormanlarda yaşamak gibi bir şansları yok. Kendi ormanlarında istilacı bitki türleri yetişmeye başlarsa, yuva haline getirdikleri ağaçlar için tehdit oluştuğundan evlerini terk etmek zorunda kalıyorlar. Kırmızı şapkalı ağaçkakanların yaşadığı bir çam ormanında, sadece bu türün izlenmesi bile o ekosistemin sağlığı hakkında net bilgiler verebiliyor.

Aslan Balığı Felaketi Andrew Kasırgası sırasında sahil şeridinde bulunan dev akvaryumların zarar görmesi sonucunda kaçıp denize ulaşabilen aslan balıkları Karayiplere ulaştıklarında git gide büyüyen bir soruna sebep oldular.

Galapagos Adalara taşınan istilacı türlerin kontrol altına alınması mümkün olmadığı için Dünya Mirası Komitesi, biyolojik çeşitliliği açısından büyük önem taşıyan Galapagos gibi yerlerin korunmasını sağlıyor.

Hassas Türler Lemurlarıyla ünlü Madagaskar, dünyanın sayılı vahşi yaşam cennetlerinden biri. Burada yaşayan canlıların büyük çoğunluğu bu adaya özgü. Yani dışarıdan gelen bir atak karşısında savunmasızlar.

Kuşları İzlemek Kuşlar, ekosistemdeki tüm değişimlere hızla tepki veriyor. Nüfus trendleri normal bir şekilde ilerliyorsa, o ekosistemin iyi çalıştığı sonucuna varabiliyoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.