SYLVIE DROIT-VOLET

Psikoloji Profesörü, Clermont Auverne Üniversitesi, Clermont-Ferrand, Fransa

Popular Science (Turkey) - - GELECEK -

SYLVIEDROIT-VOLETKARIYERINEFRANSIZ

OTOMOBILÜRETICISIRENAULTIÇIN ergonomiveinsanhatasıaraştırmalarıylabaşlamış.NöropsikologolanDroit-Voletgünümüzdeinsanhatasınınbir başkabiçimiüzerinekafayoruyor:Süreyiyanlışölçme.Droit-Volet sonotuzyıldırbeyinlerimizinzamanınasıloluşturduğunuvezaman algımızınnedenbukadaresnekolduğunuaraştırıyor.“İçsaatimizbir haylikaprisliolabiliyor”diyebelirtiyor.

Algılananzamanıveteniletkenliğiyadanabızgibifizyolojiktepkilerikullanangörsellaboratuvardeneylerisayesindebiliminsanı, bununbirnumaralısorumlusunubulmuş:Duygular,özellikledeçok şiddetliduygular.Öfke,tiksinmevekorkuvücutlarımızıtepkivermeyehazırlıyorveDroit-Volet’inaçıklamasınagörebu,içsaatimizi hızlandırıyor.İçsaathızlandığızamanbirimzamandadahafazla “sinyal”kaydediyor,budabirsüreninuzunluğunailişkinalgımızı etkiliyor.“Geçmiştekalanolayı,dışsaatyavaşlamışgibialgılıyoruz” diyorDroit-Volet.

Üsteliktekçarpıttığımızkendizamanalgımızdadeğil.İnsanların duygularıvehareketleritaklitetmeeğilimiyüzünden,başkakişiler dezamanınbizimiçinakışınıdeğiştirebiliyor.BiraraştırmadaDroit-Voletdenekleregençveyaşlıyüzlergösterdi.Testgrubututarlıbir biçimde,gençlerindeğildeyaşlılarınresimleriningösterildiğisüreyi hepolduğundankısaolarakbelirtti.Biliminsanınınbukonudaki varsayımışöyle:Yaşlılarındahayavaşolanhareketleriniiçselleştiriyoruz.Budaiçsaatimizinyavaşlamasına,zamanındahaçabuk geçtiğinidüşünmemizeyolaçıyor.Bazılarıbunu,bedenlerimizinzamanıtutmaktagüvenilmezolduğununkanıtıolarakgörebilirancak Droit-Volet’inyaklaşımıfarklı.“Zamançoğuldur”diyor.“Günlük hayatımızınritimlerineayarlanmışbirdençoksaatimizvar.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.