GIDANINGELECEĞİ

2050 yılına yaklaşıldıkça giderek büyüyen bir gıda kriziyle karşı karşıya kalmamız bekleniyor. Buna hazırlanmak için neler yapmalı, hangi teknolojilerden faydalanmalı ve gıda üretim yöntemlerimizi hangi alternatiflerle değiştirmeliyiz?

Popular Science (Turkey) - - İÇINDEKILER - TUNA EMREN

2050’yeyaklaştıkça artan nüfusve azalan kaynakların dünya çapında bir gıda krizi yaratmaması için gerekenler.

Geride bıraktığımız yüzyıl boyunca teknolojik anlamdaöylemuazzamyolkaydettikkitoplumlar,hızlı kentleşmeveüretimsistemlerindekigelişimlebirlikte olağanüstü bir dönüşüm geçirdi. Ancak tüm dünyayı eşit koşullarda beslemeyi başaramadık. Gelenekseltarımmodellerisürdürülebilirlikbeklentisine cevap vermekten uzak. Ve bu esnada dünya nüfusu da hızla artarak 8 milyara yaklaşıyor. Bu yüzyılın ortalarındanüfusumuzun9,7milyaraerişeceğitahmin edilmekte.2050’detümdünyayıbeslemekiçinmevcutgıdaüretiminiyüzde70artırmalıyız.

Ayrıca önümüzde aşılması gereken başka sorunlar da var: Küresel ısınmanın etkisi, kaybedilen tarım toprakları,mahsullerezararverenvesınırtanımadan yayılan zararlı türler, gıda güvenliği sorunu, doğal kaynaklarınhızlatüketilmesi,aşırıtüketimyüzünden çöpe giden yiyecekler ve bu sırada gıdaya eşit erişim sağlayamadığı için yeterince beslenemeyip açlık ve yoksullukkısırdöngüsüiçindesıkışıpkalantoplumlar.

Gıda ihtiyacımız katlanarak artırıyor. Bu artışla birlikte doğal kaynakları daha hızlı tüketmeye başladık. İklim değişimi ve küresel rekabet de yıkımı hızlandırdı, insan yaşamı üzerinde olumsuz etkiler yaratarak gıda güvenliği sorununun büyümesine yol açtı. İklim değişimiyle bağlantılı doğal felaketler yaşam alanlarımıza zarar vermekle kalmıyor, besin kaynaklarımızı da etkiliyor. Aşırı yoksulluk, yetersiz beslenme ve açlıksa günümüzün en büyük sorunlarından.Diğertaraftangünbegünartanobeziteproblemi ve sağlıksız beslenmeye bağlı kronik hastalıklar dayükselişte.Tümbunlarınyanısıra,tarımürünlerinezararverensaldırgantürlerlemücadeledeizlenen yanlış yöntemler yüzünden küresel bir krize sebep olmayadevamediyoruz.

Modern gıda üretim yöntemleri radikal bir dönüşümgeçirmekzorunda.Teknolojitarımayönvermeye vebeklenengıdakriziiçinbirbirindenfarklıçözümler sunmaya başladı. Ancak yeni yaklaşımlar, beraberinde yeni sorular da doğuruyor. Gıda yönetim sistemleri, bilimsel bir yaklaşımla ve özellikle kanıta dayalı yöntemlerinkullanımıyla,hemülkelerinkendiatılımlarıhemdeuluslararasıçözümlerledesteklenerekgeliştirilmeli. Tarımda sürdürülebilir gelişim, küresel anlamda meydan okuyan zorlu ve mecburi bir görev. Ve tüm ülkeler bu müşterek sorumluluğu üstlenmek, üretim ve tüketim zincirinde esaslı değişimlere imza atmakzorunda.Güvenli,sağlıklı,sürdürülebilirbirtarımyönetimiiçinkırsalekonomivedoğalkaynakların akıllıcayönetilmesinedeihtiyaçvar.

Pekigelecektehangigıdalaravedaedeceğiz?Neyiyeceğiz? Nasıl üretecek ve nasıl besleneceğiz? Sürdürülebilirtarımyöntemleriyleüretilengıdayıtümdünya nüfusunaeşitşekildedağıtabilmemizmümkünmü?

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.