Çiftçiler İçin Teknolojik Çözümler

DAHAFAZLAOTOMASYON

Popular Science (Turkey) - - İÇINDEKILER -

Gelecekte çiftliklerimizi robotlara ve insansız hava araçlarına teslim edeceğiz. Hatta şimdiden yapmaya başladık bile.

Geleceğinçiftçisi,önündekiekranabakıpsürücüsüz traktörünü izlerken, bir yandan da toprağın 100 cm. derinliğine dek uzanan algılayıcılar sayesinde toprak veürünkalitesinidüşürmedenüretimyapmayadevam edebilir. Algılayıcılara bağlanmış mini hava durumu istasyonuysa rüzgâr, yağmur, nem ve sıcaklık bilgilerini an be an aktarıyor olacak. Çiftçi, ikinci bir ekranla birkaç yüz inekten oluşan kalabalık sürüsünün tükettiği otları, süt randımanları ve vücut ağırlıklarını ya da konumlarını da kontrol edebilir. Hatta boyunlarındaki algılayıcılar sayesinde hastalık belirtisi olabilecek normal dışı davranışları da izleyebiliyor olacak.

Tarımda otomasyonun ilk örnekleri ABD ve Avrupa’dagörülmeyebaşlandı.Örneğininsansızhavaaraçları arazinin haritasını çıkarıp incelenmesi kolay bir veri sunarak çiftçilerin işini kolaylaştırıyor. Bir bilgisayarabağlıolanbusistemhavadurumuuygulamalarıyla güçlendirildiğinde su, tarım ilaçları ve gübre ihtiyacı herbirmetrekareiçinayrıayrıölçülebildiğinden,sadece ihtiyaç duyulan kısımlarda uygulama yapılıp, aşırı su, ilaç ve gübre kullanımı önlenmiş oluyor. Sonuçta her bir metrekaredeki ürünün kalitesi ve verimi de hesaplanabildiği için toprağın hangi bölümlerinin daha iyiürünverdiği,bunuhangikoşullaraltındayaptığıgibi verilerdekaydageçirilmişoluyor.

Çiftlik robotları git gide daha karmaşık ve zorlu görevleriyerinegetirebilmeyebaşladı.Örneğinşimdiden çapalamayapabilenlerinerastlamakmümkün.CarnegieMellonÜniversitesiRobotikEnstitüsü’nün,çiftçilerindahafazlave dahakaliteliürüneldeedebilmesiiçin başlattığı FarmView adlı proje de tarımda otomasyon uygulamalarının geliştirilmesi için önemli veriler sunuyor. Bitki bilimciler ve tarım uzmanlarıyla çalışan araştırmacılar;otonomrobotlar,insansızhavayadayer araçları ve sabit algılayıcılar gibi teknolojileri kullanıp, ürünlerinverimivekalitesiniartırmayayönelikveritopluyor.Yapayzekâileöğrenmeyönteminikullanan,yani kendi kendine öğrenebilen bu sistem, verileri analiz edip daha küçük alanlarda daha fazla ürün elde edilebilmesiiçingerekenkoşullarıbelirleyebiliyor.Carnegie araştırmacılarının geliştirdiği teknolojiler hem dikey tarımda ve seralarda hem de geleneksel çiftliklerde kullanılabilecek. Proje yöneticilerinden George Kantor,“Şuandauyguladığımızüretimyöntemleri doğalkaynaklarabağımlı.Doğalkaynaklarımızvar oldukça bunu sürdürebiliriz. Bu sırada ürettiğimiz gıdanın sadece kalitesini değil, miktarını da artırmak zorundayız. Doğal kaynaklarımız sınırsızmış gibidavranmaksondereceyanlış.Teknolojiylegüçlendirilmişyöntemlerebaşvururkenonlaraduyulan ihtiyacıazaltmayıdahedeflemeliyiz”diyor.

FarmView projesinde, kamerasıyla topladığı görsel verileri kayda geçirip ürünleri yılın farklı zamanlarında analiz edebilen ve lazer tarayıcısını kullanarak bitkilerin fiziksel durumunu ölçebilen robotlardakullanılıyor.Kendikendineöğrenebilen akıllısistemleiletişimhalindeolanrobotlartopraktaki değişimleri de kayda geçirip, çiftçi tarafından takip edilebilen anlamlı veriler üretiyor. Bunları çiftçiye bildirmenin yanı sıra, örneğin yaprakların budanması gerekiyorsa tarlada bekleyen robotu devreye sokarak budama işlemini ona yaptırıyor. İnsansız hava araçları ve algılayıcılardan oluşan ağ da bu sırada kendi görevini yerine getirerek makro ölçekli değerlendirmeler yapmaya devam ediyor. Kantor,ABD’denyediüniversiteyidahabünyesine dâhil edip etki alanını genişleten proje için oldukça umutlu; “Şimdi bu teknolojileri daha geniş ölçekli sorunlarıçözmekiçinkullanmayabaşlayacağız.”

FarmView Projesi Carnegie Mellon Üniversitesi’nin yürüttüğü projede, kamerasıyla topladığı verileri kayda geçirip bir lazer tarayıcıyla bitkilerin fiziksel durumunu ölçebilen otonom robotlar kullanılıyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.