Ev ortamı ve okul başarımı

Popular Science (Turkey) - - İÇINDEKILER -

NEWYORKÜNIVERSITESI’NINSTEINHARDTKÜLTÜR,EĞITIMVEIN

SANGELIŞIMIOKULU’NUNYENIARAŞTIRMASINAGÖRE, ebeveynleri tarafından kitaplar ve oyuncaklar gibi eğitim materyalleri sağlanan, küçüklükte öğrenim etkinliklerine ve anlamlı sohbetlere katılan çocukların bilişsel becerileri daha erkek gelişiyor. Dahası, bu beceriler akademik başarı halinde daha ileriye taşınabiliyor.

Applied Developmental

Science dergisinde internetten yayımlanan araştırmanın amacı, bir grup çocuğudoğumdanbaşlayıp 5. sınıfa kadar takip ederek ev ortamındaki erken öğrenim ortamının daha sonraki bilişsel beceriler üstündeki etkisini göstermek ve uzun vadeli etkileri açıklayabilecek etmenleri anlamaktı. Araştırmanın başyazarıveNYUSteinhardt’ta uygulamalı psikoloji öğretim üyesi olan Prof. Dr. Catherine Tamis-LeMonda, “erken öğrenim ortamının daha sonraki akademik başarıdaki etkisini gösteren kanıtlar giderek çoğalıyor” diyor. “Çalışmamız, sağlam evde öğrenim ortamlarının çocukları, uzun vadeli akademikbaşarıdasıçrama tahtası olabilecek temel becerilerle donattığını ortaya koyuyor.”

Araştırma, evde öğrenme ortamınınçocuğundilselve bilişsel gelişiminde büyük rol oynadığını gösteriyor. Çocuğun öğrenim etkinliklerine katılımı, ebeveyn-çocuk etkileşiminin niteliği ve kitap ya da oyuncak türü öğrenim materyallerinin mevcut olması, erken çocuklukdönemindedilbecerisini ve akademik dönem öncesi becerileri destekleyen üç kilit unsur.

Tamis-LeMonda’yla çalışma arkadaşları bu araştırma için, etnik bakımdan çeşitlilik sergileyen, düşük gelirliailelerinçocuklarının erkenevdeöğrenimortamlarını inceleyip 5. sınıf akademikbecerileriyleilişkisini araştırdılar. Araştırmacılar Erken Başlangıç Araştırma Değerlendirme Projesi’ne kaydolmuş 2.204 aileyi incelediler.

Çocukların öğrenim ortamları sırasıyla 14 aylık, 2 yaş, 3 yaş ve anaokulu öğrenciliği dönemlerinde yapılan ev ziyaretleriyle ölçüldü. Araştırmacılar çocuklarınokuryazarlıketkinliklerini(kitapokuma,öykü anlatma, harfleri ve sayıları öğrenme), evdeki öğrenim materyallerini (kendini ifade etmeyi ve öğrenmeyi kolaylaştıran kitapları, oyunları ve oyuncakları) ve annelerinçocuklarıylaetkileşiminin kalitesini irdelediler. Yüksek kaliteli etkileşimler,ortamdakinesneleri etiketlemek ve çocukların ihtiyaçlarına yanıt vermek gibietkinliklerikapsıyordu. Bu hassas etkileşimler hem çocuklarıngereksinimlerini yerine getiriyor hem de onları bilişsel olarak uyarıyor.

Öğrenmeortamlarıdaha sonra5.sınıfta,evdekikitap sayısınaveannelerinçocuklarıyla ilgilenmesinin niteliğine bakarak değerlendirildi. Bu etkileşimlerin ikisi despontaneydivetartışma temelli bir görevde ölçüldü.

Anaokulu öncesi ve 5. sınıf ziyaretlerindeyse çocuklaryaşlarınauygunaka- demik beceriler üzerinden değerlendirildi. Anaokulu öncesi ziyarette sözcük dağarcığı, harf ve sözcük tanıma, matematiksel problem çözmebecerileriölçülürken, 5. sınıf ziyaretinde sözcük dağarcığı, okuma, matematikvegenelbilişselbeceriler ölçüldü.

Araştırmacılar erken öğrenme ortamlarının çocuklarda ergenliğin erken dönemlerinekadartaşınanve çocuğun 5. sınıf akademik becerisiniöngörenakademi öncesibecerilerinoluşmasına yol açtığını buldular. Erkenöğrenmeortamlarında oluşan yollar Beyaz, Siyahi, İspanyol kökenli, İngilizce konuşan ve İspanyolca konuşanİspanyolkökenliailelerin çocukları için aynıydı.

Öğrenmeortamlarının10 yıllıkaraştırmaboyuncaileriderecedekararlıolmasıda araştırmanın ilginç bulgularından biriydi. Bu da ebeveynlerin öğrencilere daha yaşamlarınınbirinciyılında sağladıkları deneyimlerin kemikleşerek, çocukların yeni beliren becerilerini destekleyenyadaonlaraket vuran davranış desenlerine dönüştüğünüaklagetiriyor.

Araştırma erken çocukluk deneyimlerinin çocuklarınbecerigelişimiveuzun vadeli akademik başarısı üzerindeki rolünü vurgularken, ailelerin çocukların akademik başarısında büyük payı olduğu görüşünü de sağlamlaştırıyor. Araştırmacılar bulguların eğitim uygulamalarıvepolitikaları içindeyolgösterdiğini,bunlara dezavantajlı arka plana sahip çocuklar ve ebeveynler için eğitsel müdahalelerin tasarlanmasının dâhil olduğunusöylüyor.

NYUSteinhardt’taKültür, GelişimveEğitimAraştırma Merkezi’ninmüdüryardımcısı olan Tamis-LeMonda, “İsterevdeolsunisterErken Başlangıç gibi erken çocukluk programlarında, erken öğrenimortamlarındayapılan iyileştirmeler sosyoekonomik handikaplı çocukların gelişimini etkili biçimde destekleyebilir” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.