‘GüVENDIğINIZ DAğLARA KAR YAğMASı YAKıNDıR’

Sabah - - Orta Sayfa - ABD

yönEtImI DIyor kI ‘BIzIm, SurIyE’DE tErör örGütlErIyE kurDuğumuz IlIşkI BIr tErCIH DEğIl, BIr mECBurIyEt.’ Bu nE DEmEk? Bu, BIzIm lIsAnımızDA ‘Özrü kABAHAtInDEn

QBüyük’ DEmEk. ŞImDI DEAŞ BIttI, DEAŞ BItInCE mECBurIyEt BIttI mI? BIttI. O HAlDE nIyE DEvAm EDIyorsunuz? NIyE DAHA FAzlA sIlAH GönDErIyorsunuz? Bu Iş o kADAr kolAy DEğIl, Bu sEFEr sErt kAyAyA çArptınız. BurADAn IlAn EDIyorum. PKK/PYD sIzIn sırtınızı sıvAzlAyAnlArA GüvEnmEyIn. GüvEnDIğInIz DAğlArA kAr yAğmAsı yAkınDır.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.