YARDıM ETMEYI BıRAK

Sabah - - Orta Sayfa - NİTEKİM

yAşADıklArımız GöstErmIştIr kI BuGün BAnA yArın sAnA. Ey AmErIkA, tErör örGütlErIylE Iş tutArAk nEyI HEDEFlIyorsun? Hâlâ Bu yolDAn DönmEyE vAktIn vArDır. Artık şu zAlImlErE yArDım EtmEyI BırAk, sIlAH vErmEyI BırAk, vErDIğIn sIlAHlArı DA Artık toplA.

Q

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.