Doğru Tercih Geleceği Belirler

Sabah - - Ekonomi Finans -

■ *Em ünIvErsItE önCEsI HEm DE ünIvErsItE sonrAsı öğrEnCIlErImIzE rEHBErlIk EtmEyI önEmlI BIr GörEv olArAk Görüyoruz. GEnçlErImIzIn Doğru zAmAnDA Doğru mEslEk vE Doğru kArIyEr IlE BuluşABIlmEsI, ülkEmIz vE InsAnlık ADınA FAyDAlı olABIlmElErI IçIn AkADEmIk HAyAtA Doğru BIr ADımlA BAşlAmAlArı GErEkIyor. Bu GErçEklIk ışığınDA öğrEnCI ADAylArımızA DIyoruz kI; “Doğru TErCIH GElECEğI BElIrlEr.” GEnçlErImIzE, ünIvErsItE vE Bölüm tErCIHlErInDE AkADEmIk ImkânlAr, uluslArArAsı AnlAşmAlAr, BIlIşIm vE tEknoloJI Alt yApı, EğItImDE InovAtIF yAklAşımlAr, kAmpüs olAnAklArı, stAJ vE Iş DEnEyImI FırsAtlArı GIBI BIr çok krItErI BIzzAt yErInDE Görüp InCElEmElErInI tAvsIyE EDIyorum. YÖK’ün tAnıDığı Ek yErlEştIrmE HAkkını Aynı zAmAnDA ülkEmIzIn kAynAklArının IsrAFını DA önlEyECEk BIr ADım olArAk Görüyorum.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.