Üniversiteli Olma Şansı Bitmedi

Sabah - - Ekonomi Finans -

■ ÜnIvErsItElI olmA HAyAllErI HEnüz BItmIş DEğIl. ADAylArın EnErJIlErInI DüşürmEmElErI vE Ek yErlEştIrmEylE Hâlâ şAnslArının DEvAm EttIğInI BIlmElErI çok önEmlI. Bu sEBEplE ünIvErsItElErIn kAmpüslErInI zIyArEt EDErEk Doğru BIr tErCIH lIstEsI yApABIlmEk ADınA DEstEk AlmAlArı Büyük BIr AvAntAJ GEtIrECEktIr. İmkAnlArını vE şAnslArını öğrEnsInlEr. Ek kontEnJAn çok önEmlI BIr ImkAn. ÖğrEnCIlErImIzIn Bu FırsAtı IyI DEğErlEnDIrmEsI GErEkIr.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.