Fransız aktivist açlık grevinde

Sabah - - Ekonomi Finans -

GüçlErI tArAFınDAn IşGAl AltınDAkI Doğu KuDüs’ün HAn El-AHmEr BölGEsInDE FIlIstInlIlErE AIt EvlErI yıkmA kArArınA IlIşkIn protEsto yürüyüşünE kAtılDığı sırADA GözAltınA AlınAn FrAnsız yAzAr vE AktIvIst FrAnk RomAno Açlık GrEvInE BAşlADı.

BAtı KuDüs’tEkI BIr polIs GözEtIm mErkEzInDE tutulAn vE Aynı zAmAnDA Hukuk proFEsörü olAn RomAno’nun HAn El-AHmEr’DEkI yıkım kArArınDAn vAzGEçIlInCEyE vE BölGE HAlkınA ImAr IznI vErIlInCEyE kADAr Açlık GrEvInE DEvAm EtmEktE kArArlı olDuğu öğrEnIlDI.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.