MarmariV RalliVi pilotları zorladı!

Sabah - - Orta Sayia -

MARMARİS’TE DüzEnlEnEn DünyA RAllI ŞAmpIyonAsı’nın (WRC) 10. AyAğı TürkIyE RAllIsI’nDE YEşIlBElDE, DAtçA vE İçmElEr EtAplArı tAmAmlAnDı. 22 ülkEDEn 68 otomoBIl vE 136 sporCunun kAtılDığı orGAnIzAsyonun üçünCü GününDE pIlotlAr pArkurDA olDukçA zorlAnDı. $Þ

6SRU’un CAnlı yAyınlA EkrAnlArA GEtIrDIğI yArışA DAmGA vurAn IsE otomoBIl ArızAlArı olDu. DünyA şAmpIyonu FrAnsız pIlot SEBAstIEn OGIEr, otomoBIlInIn sAğ ön tEkErInDE sorun yAşADı. BElçIkAlı pIlot THIErry NEuvIllE IsE ArACınDAkI HAsArDAn DolAyı Dünkü müCADElEDEn çEkIlDI. HAyDEn PADDon IlE JArI-MAttI LAtvAlA’nın ArAçlArı DA yArış sırAsınDA stop EttI. Günün sonunDA IsE GEnEl sırAlAmADA EstonyAlı pIlot Ott TAnAk lIDEr olDu. ŞAmpIyonA BuGün koşulACAk yArışlArlA sonA ErECEk.

3ilotlar keskin viraMlarda büyük zorluk yaşadı

NEUVİLLE

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.