WEST İSTANBUL MARİNA

40° 57’46’’ N 28° 39’ 49’’ E

Yacht - Supplement - - Istanbul ve Marmara Bölgesi -

EnElkA İnşAAt tArAFınDAn InşA EDIlEn vE 2012 yılınDA HIzmEtE GIrEn WEst İstAnBul MArInA, 5 Altın ÇıpA öDüllü. TürkIyE’nIn En Büyük trAvEl lIFt’InE sAHIp olAn mArInA, AtAtürk HAvAlImAnı’nA 17 km uzAklıktAkI BEylIkDüzü’nDE konumlAnDırılmış. 300 vE 40 ton yAt çEkICIlErI IlE tüm mEGAyAt BAkım onArım vE rEFIt IşlErInIn yürütülDüğü mArInADA Akıllı kArt vE IlErI sEvIyE GüvEnlIk sIstEmlErI DE mEvCut. İçInDE AVM, kAFElEr, rEstorAnlAr, plAJ, yElkEn okulu vE spor AlAnlArı BulunAn; rAF sIstEmI sAyEsInDE 7 mEtrEyE kADAr 360 tEknEyI özEl rAFlArDA BArınDırABIlEn mArInAnın su DErInlIğI En Az 3,5, En FAzlA 7 m. Bağlama Kapasitesi Denizde 600 / Karada 300 Lift 700 Ton Telsiz Kodu VHF 72 İletişim www.westistanbulmarina.com, +90 (212) 850 22 00

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.